WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY :) ::Informujemy, że trwa nabór dzieci do oddziału przedszkolnego oraz uczniów do klasy I na rok szkolny 2018/2019. Wnioski w zakładce REKRUTACJA.

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi

w Wodzinie Prywatnym

na rok szkolny 2017/2018

 

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Janusz Korczak

 

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, 949).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 957).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii(Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018.
 • Statut Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym.
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 124).
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10 poz. 55 ze zm.).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. 2017 poz. 1569).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym jest spójny ze Statutem Szkoły, Koncepcją pracy szkoły i szkolnym zestawem programów nauczania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej),
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2016/2017,
 • wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów wychowawczych),
 • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Szkoły, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.

 

NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

 1. Kształtowanie postaw obywatelskich, społecznych, patriotycznych, świadomości swoich praw i obowiązków.
 2. Wspieranie uczniów w rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i talentów oraz zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznymuczniów mających trudności w nauce.
 3. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości.
 4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia. Profilaktyka zagrożeń.
 5. Rozwój społecznych kompetencji uczniów w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

I. Misja szkoły

Szkoła dostrzega potrzeby i oczekiwania osób ją tworzących oraz stara się na nie pozytywnie odpowiadać. Szanuje tradycje środowiska oraz wartości narodowe i chrześcijańskie. Podejmuje działania zmierzające do zintegrowania społeczności, która ma współpracować dla dobra każdej z osób tworzących wspólnotę szkolną. Współpraca ta ma wyrażać się w procesie wychowania i kształcenia zmierzającego do ukształtowania osobowości dziecka tak, aby:

 • potrafiło odnajdywać cel i sens swojego życia oraz uczestniczyć w życiu społecznym,
 • umiało podjąć i sprostać wyzwaniom, które niesie współczesny świat,
 • odróżniało dobro od zła, akceptowało normy dobrego wychowania,
 • umiało zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,
 • potrafiło dobrze organizować swój czas, żyć w zgodzie z prawami przyrody,
 • miało pozytywne nastawienie do zdobywania wiedzy, oraz było przekonane, że uczymy się przez całe życie,
 • rozwijało się zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i zdolnościami.

Szkoła realizuje zatwierdzone programy wykorzystując tak tradycyjne jak i nowoczesne metody nauczania. Indywidualizujemy proces nauczania.

Szkoła zapewnia uczniom dobre i bezpieczne warunki do pracy tworząc bazę materialną niezbędną do realizacji zajęć obowiązkowych jak i pozalekcyjnych.

Tworzymy i pozyskujemy pomoce dydaktyczne oraz zagospodarowujemy przestrzeń szkoły tak, aby wspierała procesy wychowania i kształcenia (urządzamy i dekorujemy sale lekcyjne, korytarze, organizujemy boisko, ogródek).

Szkoła nawiązuje kontakty i stałą współpracę z innymi społecznościami szkolnymi oraz instytucjami mogącymi wspierać jej działalność.


II. Sylwetka absolwenta

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym precyzuje model absolwenta, który stałby się wzorem postaw pożądanych w zakresie wiedzy, umiejętności i zachowań. Zgodnie z oczekiwaniami, absolwent naszej placówki, będzie realizował i cenił wartości wpajane uczniom przez pracowników szkoły w trakcie wychowywania i nauczania.

 

Uczeń kończący Szkołę Podstawową winien:

 • Posiadać wszechstronną wiedzę, która pozwoli mu kontynuować naukę na kolejnych etapach kształcenia
 • Umiejętnie wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas 8-letniej nauki, dla dobra swojego, innych i Ojczyzny
 • Być odpowiedzialnym za planowanie, organizowanie oraz ocenianie własnej nauki
 • Znać swoje mocne i słabe strony
 • Umieć korzystać z różnych źródeł informacji i umiejętnie wykorzystywać je w praktyce
 • W dalszej pracy nad sobą zwracać uwagę na samodzielność, opanowanie, prawdę, punktualność
 • Wykazywać się zdolnością podejmowania decyzji
 • Rzetelnie wykonywać swoją pracę
 • Radzić sobie z problemami w różnych sytuacjach
 • Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych
 • Przestrzegać zasad norm wartościujących pozytywnie człowieka
 • Być wymagającym wobec siebie i innych
 • Stanowić wzorzec dla innych własną postawą i zaangażowaniem
 • Przestrzegać zasady tolerancji i być taktownym
 • Być wrażliwym na piękno
 • Reagować na krzywdę innych
 • Dbać o środowisko naturalne
 • Przejawiać zainteresowanie życiem społecznym w Polsce i na świcie
 • Uczestniczyć w życiu kulturalnym w różnych jego formach oraz dążyć do samorealizacji
 • Znać, rozwijać i akceptować normy i zasady społecznie uznawane
 • Mieć poczucie więzi do własnego regionu; znać jego tradycje, obrzędy, zwyczaje i je kultywować
 • Dostrzegać korzyści, ale i zagrożenia płynące z demokracji i wolności


III. Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.


Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.


Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,

3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,

6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.


Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

3) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

4) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.


Działalność profilaktyczna obejmuje:

1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,

3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

Działania te obejmują w szczególności:

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,

5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

 Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 


IV. Struktura oddziaływań wychowawczych

 1. 1. Dyrektor szkoły:
 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne ,dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 1. 2. Rada Pedagogiczna:
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo – profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 1. 3. Nauczyciele:
 • opracowują i realizują program wychowawczo-profilaktyczny,
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie,
 • odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się,
 • dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • podejmują działania w przypadkach przemocy wobec  ucznia, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • prowadzą dokumentację nauczania,
 • koordynują pracę wychowawczo -profilaktyczną w zespole klasowym,
 • integrują i kierują zespołem klasowym,
 • wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów,
 • wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku  szkolnego,
 • promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów,
 • inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji,
 • współpracują  z rodzicami,
 • włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy,
 • współpracują z dyrekcją szkoły, pielęgniarką,
 • współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka: policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądami rodzinnymi,
 • wskazują uczniom pozytywne i aktywne formy spędzania wolnego czasu w szkole i poza nią.
 1. 4. Wychowawcy klas:
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie, wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku  szkolnego,
 • promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

        1. 5. Zespoły nauczycieli:

 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.
 1. 6. Rodzice:
 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka,
 • wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 •  wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • zwracają uwagę na właściwy strój oraz wygląd swojego dziecka,
 • Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 1. 7. Samorząd Uczniowski :
 • współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności,
 • są inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • znają i przestrzegają obowiązujące normy zachowania,
 • uczestniczą w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • przedstawiciele Samorządu współpracują z wychowawcami i Radą Pedagogiczną, wydają opinie w przypadku przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły,
 • prowadzą akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentują postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propagują ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dbają o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogacają jej tradycję,
 • mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej,
 • mogą podejmować działania z zakresu wolontariatu,
 • kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni,
 • prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko.   


V. Uroczystości szkolne w roku szkolnym 2017/2018:

 • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
 • ślubowanie klasy pierwszej,
 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • Narodowe Święto Niepodległości,
 • andrzejki szkolne,
 • mikołajki klasowe,
 • Wigilia szkolna,
 • Choinka szkolna
 • Dzień Babci i Dziadka
 • szkolne walentynki,
 • Dzień Samorządności, pierwszy dzień wiosny,
 • Dzień Ziemi,
 • Dzień Języków Obcych,
 • Święto Patrona Szkoły,
 • szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 • Festyn Rodzinny,
 • zakończenie roku szkolnego.

 

VI. Harmonogram działań

CELE I ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 I.  Kształtowanie postaw obywatelskich, społecznych, patriotycznych, wiadomości swoich praw i obowiązków.

 

CELE I ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

ZA REALIZACJĘ

TERMIN REALIZACJI

1. Zapoznanie z zadaniami szkoły

Zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli:

 • ze Statutem Szkoły,
 • Programem wychowawczo-profilaktycznym,
 • Systemem Oceniania,
 • realizacją podstawy programowej.

Dyrekcja szkoły, nauczyciele, wychowawcy

wrzesień 2017

2. Propagowanie wiedzy o prawach dziecka oraz prawach i obowiązkach ucznia.

Zapoznanie młodzieży z jej prawami i obowiązkami wypływającymi z Konstytucji RP, Konwencji Praw Dziecka, Karty Praw Człowieka.

Wszyscy nauczyciele

 

wrzesień 2017 – czerwiec 2018

3. Rozwijanie postaw patriotycznych, obywatelskich, społecznych i prorodzinnych.

 • organizowanie Dnia Patrona Szkoły oraz konkursów wiedzy o Patronie,
 • obchodzenie świąt i rocznic narodowych, upamiętnienie postaci i wydarzeń z przeszłości,
 • ślubowanie uczniów klasy pierwszej,
 • udział uczniów w różnego rodzaju konkursach,
 • festyn rodzinny,
 • organizowanie akcji charytatywnych,
 • udział w WOŚP,
 • prowadzenie kroniki szkoły,
 • promowanie działalności szkoły w środowisku,
 • poprzez informacje w mediach.

Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, bibliotekarz

wrzesień 2017 – czerwiec 2018, według potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem świąt państwowych

4. Kształtowanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego - „małej ojczyzny”. Zacieśnianie więzi rodziców ze szkołą.

Rozwijanie poczucia solidarności ze środowiskiem lokalnym i małą ojczyzną poprzez:

 • uczenie szacunku do historii i tradycji regionu,
 • organizowanie imprez środowiskowych,
 • udział w życiu kulturalnym i sportowym gminy,
 • udział w konkursach gminnych,
 • organizowanie zebrań dla rodziców, dni otwartych, wywiadówek, spotkań indywidualnych,
 • zapraszanie rodziców do udziału w uroczystościach i imprezach szkolnych, zachęcanie do współpracy przy ich organizacji,
 • współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły:

a.  placówki kulturalno-oświatowe (MOKSiT w Tuszynie, MOK w Piotrkowie Tryb., biblioteki  publiczne w Piotrkowie Tryb. oraz Tuszynie, kina, teatry, muzea i inne),

b. placówki oświatowo-opiekuńcze (poradnia psychologiczno-pedagogiczna, poradnia uzależnień, Dom Małego Dziecka w Piotrkowie Tryb., Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb., Zarząd PCK w Piotrkowie Tryb., Centrum Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Tuszynie, Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie),

c. wymiar sprawiedliwości (sąd, kuratorzy, policja),

d. inne ( straż pożarna, kościół parafialny, schroniska dla zwierząt, nadleśnictwo w gminie Tuszyn, WFOŚiGW w Łodzi).

Dyrekcja, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy

wrzesień 2017 – czerwiec 2018

5. Wychowywanie do tolerancji wobec odmienności kulturowych, religijnych i rasowych i zapobieganie dyskryminacji.

 • realizacja treści programowych na lekcjach geografii, historii, religii, języka angielskiego i języka niemieckiego,
 • pogadanki na godzinach wychowawczych,
 • pogadanki na lekcjach w klasach 1-3,
 • kształtowanie tożsamości narodowej w kontekście bycia Europejczykiem,
 • tolerancja wobec ludności napływowej.

 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy

wrzesień 2017 – czerwiec 2018

6. Wolontariat szkolny  - istotny element kształtowania u uczniów postaw prospołecznych.

Organizowanie i przeprowadzanie akcji mających na celu uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi, zwierząt, integracja wolontariuszy, kształtowanie umiejętności organizowania akcji społecznych, pracy w grupie, umiejętności autoprezentacji.

Udział uczniów w akcjach:

 

 • Akcja  „Podziel się kanapką z  kolegą/ koleżanką,
 • Akcja „Pomóż mi proszę”,
 • Akcja „Wigilijna Gwiazdka”,
 • Akcja „Wigilia dla Zwierzaka”,
 • „I  Ty możesz zostać Św.Mikołajem”,
 • „Wielkanocny koszyczek”,
 • „Marzycielska Poczta”,
 • Akcja  „Pobaw się zemną”,
 • Organizacja Dnia Otwartego w przedszkolu,
 • Z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim,
 • Z wizytą w Domu Małego Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim,
 • Zorganizowanie pobytu dzieci z Domu Małego Dziecka w szkole,
 • Współpraca z Fundacją Miasto Kotów w Piotrkowie Trybunalskim,
 • Zbiórka plastikowych nakrętek na leczenie chorych dzieci,
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
 • Tydzień Wolontariatu,
 • Dzień ekologiczny,
 • Dzień promocji zdrowia,
 • Zbiórka baterii.

Opiekun PCK, wychowawcy

wrzesień 2017 – czerwiec 2018, wg potrzeb

7.Samorządność jako metoda wychowawcza

 • inspirowanie samodzielnych działań uczniów w nauce, zabawie i pracy na rzecz szkoły i klasy,
 • wdrażanie do podejmowania odpowiedzialności za realizację określonych zadań lub dziedzin z życia szkoły.

Opiekun SU, Samorząd uczniowski

wrzesień 2017 – czerwiec 2018

 

II.   Wspieranie uczniów w rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i talentów oraz zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznym uczniów mających trudności w nauce.

CELE I ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

ZA REALIZACJĘ

TERMIN REALIZACJI

1. Stymulowanie i wspieranie rozwoju ucznia

 • integrowanie uczniów na szczeblu klasowym i ogólnoszkolnym,
 • budowanie relacji wychowawca- uczeń,
 • nawiązywanie indywidualnego kontaktu z uczniem,
 • systematyczne rozwiązywanie problemów i konfliktów,
 • przekazywanie uczniom informacji o osobach i instytucjach mogących pomóc w sytuacjach trudnych,
 • wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia poprzez różne formy pracy zarówno z uczniem zdolnym jak i mającym trudności w nauce,
 • zapoznanie uczniów z różnymi technikami uczenia się,
 • organizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych,
 • nawiązanie współpracy z instytucjami naukowymi i oświatowymi,
 • stwarzanie warunków do samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • realizacja projektów edukacyjnych i innowacji pedagogicznych,
 • udział absolwentów i przyjaciół szkoły w życiu szkoły i promowaniu talentów,
 • przeprowadzenie testów diagnostycznych, testów kompetencji oraz innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności z tych przedmiotów.

wychowawcy, bibliotekarz, opiekunowie kół zainteresowań

wrzesień 2017 – czerwiec 2018

2. Przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa

 • realizacja działań w ramach programów i akcji wspierających  propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
 • podejmowanie działań w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych,
 • udział uczniów w imprezach kulturalnych (spektakle, wystawy, koncerty, seanse filmowe).

 

wszyscy nauczyciele, szczególnie nauczyciele języka polskiego, bibliotekarz

wrzesień 2017 – czerwiec 2018

3.Pomoc uczniom w wyborze przyszłego kierunku kształcenia, uwzględniającego proces jego indywidualizacji, uzupełnianie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

 • wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny,
 • warsztaty prowadzone przez doradców z PP-P,
 • zapoznanie uczniów ze strukturą szkolnictwa,
 • wskazywanie czynników istotnych przy wyborze zawodu takich jak: zdrowie, uzdolnienia ,zainteresowania, predyspozycje charakterologiczne, uwarunkowania ekonomiczne i zapotrzebowanie rynku,
 • kształtowanie umiejętności tworzenia dokumentów składanych w szkołach i zakładach pracy.

wychowawcy,

nauczyciel WOS-u, nauczyciele języka polskiego, doradca zawodowy

wrzesień 2017 – czerwiec 2018

4.Współpraca z rodzicami

 • udział przedstawicieli Rady Rodziców w tworzeniu  dokumentów szkoły (statut, program wychowawczo - profilaktyczny),
 • zapoznanie rodziców z SO oraz zasadami oceniania zachowania,
 • prowadzenie zajęć otwartych, prelekcji, pedagogizacji dla rodziców,
 • podejmowanie współpracy z rodzicami w działaniach profilaktycznych,
 • zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły (współorganizowanie wycieczek, imprez szkolnych i środowiskowych),
 • informowanie o osiągnięciach i problemach uczniów 
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów ich dzieci,
 • zachęcanie do wspierania wychowawcy i nauczycieli w  podejmowanych przez nich działań wychowawczych,
 • wyróżnianie rodziców za wzorowe wychowanie dzieci i aktywny udział w życiu szkoły.

Dyrektor, wychowawcy

wrzesień 2017 – czerwiec 2018

5.Uspołecznianie szkoły oraz zapewnienie specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w tym „zindywidualizowanej ścieżki” i pomocy socjalnej dla uczniów w  trudnej sytuacji materialnej.

 • pełne i racjonalne wykorzystanie potencjału rozwojowego ucznia poprzez odpowiednie dostosowanie treści i sposobów ich przekazywania, metod i form pracy  do możliwości pracy ucznia z dysfunkcjami,
 • rozpoznawanie sytuacji bytowej uczniów  z przejściowymi problemami, pomoc najbardziej potrzebującym, m.in. przez  doraźne wsparcie ze strony społeczności szkolnej,
 • dostosowanie warunków i form  nauczania  do indywidualnych potrzeb.

 

wszyscy nauczyciele, koordynator ds.profilaktyki

wrzesień 2017 – czerwiec 2018

III . Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i grupie rówieśniczej.  Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości.

CELE I ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

ZA REALIZACJĘ

TERMIN REALIZACJI

1.Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

 • rozwijanie samorządności poprzez wybory do Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych - uczenie zasad demokracji,
 • organizacja imprez umożliwiających twórczą aktywność uczniów,
 • poznawanie zasad samorządności i funkcjonowania państwa na lekcjach WOS,
 • działalność w szkolnych organizacjach,
 • udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych i innych formach prezentacji własnych umiejętności, wiedzy,
 • organizowanie czasu wolnego,
 • wyzwalanie aktywności pozalekcyjnej uczniów.

Dyrekcja, opiekun SU, PCK, wychowawcy, nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciel WOS-u

wrzesień 2017 – czerwiec 2018

2.Dążenie do uzyskania wysokiego poziomu kultury osobistej

 • budowanie systemu wartości - przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości,
 • wdrażanie do uważnego słuchania, rozmawiania, zawierania kompromisów,
 • egzekwowanie właściwego zachowania uczniów wobec osób dorosłych, rówieśników,
 • wzmacnianie pozytywnych postaw (postawy prospołeczne i pozytywna komunikacja),
 • zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym kulturę języka,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny,
 • praca na rzecz innej osoby, klasy, szkoły,
 • promowanie uczniów za pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
 • przekazanie uczniom informacji na temat konieczności poszanowania cudzych dóbr materialnych i osobistych oraz mienia szkoły,
 • ćwiczenie z uczniami prawidłowej reakcji w sytuacjach konfliktowych,
 • uświadomienie dzieciom, że każdy może popełnić błąd. Przyznanie się i poprawa jest drogą do bycia lepszym człowiekiem,
 • prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi.

 

wychowawcy, wszyscy nauczyciele

wrzesień 2017 – czerwiec 2018

3.Rozwijanie zachowań asertywnych i empatycznych

 • ćwiczenie prawidłowych postaw i zachowań uczniów w grupie rówieśniczej: uczeń umie uszanować zdanie innych oraz potrafi bronić własnego zdania; uczeń umie powiedzieć nie na niewłaściwe propozycje, dokonuje trafnego wyboru,
 • rozwijanie umiejętności słuchania i zabierania głosu,
 • przeciwdziałanie przejawom niedostosowania społecznego. Przekazanie wiedzy na temat szkodliwego działania używek, narkotyków, dopalaczy również negatywnego oddziaływania nieodpowiedniego towarzystwa.

 

Wszyscy nauczyciele i wychowawcy

wrzesień 2017 – czerwiec 2018

IV. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi,  propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia. Profilaktyka zagrożeń.

 

CELE I ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

ZA REALIZACJĘ

TERMIN REALIZACJI

1.Profilaktyka dydaktyczno - wychowawcza

 • diagnozowanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej uczniów,
 • zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie ze wskazaniami poradni,
 • monitorowanie indywidualnych potrzeb uczniów,
 • organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów zgodnie z bieżącymi potrzebami,
 • informowanie rodziców o formach i rodzajach pomocy oferowanej przez szkołę i instytucje wspierające,
 • organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych oraz imprez  okolicznościowych z udziałem członków rodziny i środowiska lokalnego,
 • udział uczniów w konkursach i zawodach sportowych szkolnych i pozaszkolnych,
 • ankiety, wywiady, obserwacje,
 • opracowywanie w każdym roku szkolnym diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka,
 • współpraca ze specjalistami.

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, koordynator ds. profilaktyki

wrzesień 2017 – czerwiec 2018

2.Profilaktyka przemocy i agresji  oraz zapewnienie bezpieczeństwa, przyjaznego klimatu w szkole.

 • zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa w szkole (regulaminy pracowni,
 • przepisy BHP i inne regulaminy obowiązujące w szkole),
 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez udział w programach profilaktycznych, pogadankach, prelekcjach  (spotkania z Policją, ratownikami, strażą pożarną itp.),
 • dbanie o dobry stan budynku, jego pomieszczeń i wyposażenia (naprawa i remonty na bieżąco),
 • integracja klasy, szkoły poprzez organizowanie wspólnych wyjść i wyjazdów jedno- lub kilkudniowych, dyskotek, uroczystości szkolnych,
 • dążenie wychowawców do integracji  zespołu klasowego przez angażowanie w życie klasy wszystkich uczniów, również nieakceptowanych,
 • przeprowadzenie lekcji wychowawczych, spotkań, warsztatów na temat przemocy, agresji i sposobów przeciwstawiania się zachowaniom agresywnym (kształtowanie postaw asertywnych i umiejętności nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów); zapoznanie uczniów z konsekwencjami podejmowania zachowań niepożądanych,
 • zorganizowanie spotkań dla uczniów i rodziców z przedstawicielami instytucji wspomagających pracę szkoły,
 • aktywne pełnienie przez nauczycieli dyżurów podczas przerw – kontrola korytarzy, szatni, toalet, wejścia głównego oraz boiska (w okresie letnim),
 • ścisła współpraca wychowawców i rodziców z koordynatorem do spraw bezpieczeństwa  i koordynatorem do spraw profilaktyki w celu rozwiązywania problemów niedostosowania społecznego uczniów i czuwania nad realizowaniem obowiązku szkolnego,
 • wspomaganie   rodziców   w   prawidłowym   pełnieniu   przez   nich   funkcji wychowawczych,
 • reagowanie przez wszystkich pracowników szkoły na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla uczniów oraz mienia szkoły,
 • reagowanie i zgłaszanie do Zespołów Nauczycieli wykrywanych w środowisku lokalnym negatywnych z wychowawczego punktu widzenia czynników działających na wychowanków lub mogących taki wpływ wywrzeć,
 • eliminowanie zagrożeń pożarowych, terrorystycznych,
 • zaznajamianie z przepisami BHP, drogami ewakuacyjnymi w szkole,
 • minimalizowanie zagrożeń związanych z drogą „do” i „ze” szkoły,
 • kształtowanie gotowości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • uświadamianie zagrożeń związanych z życiem towarzyskim, podróżami, aktywnością w okresach wolnych od nauki. 

Dyrekcja, wychowawcy, opiekun SU, wszyscy nauczyciele, policja, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, koordynator ds.bezpieczeństwa, koordynator ds.profilaktyki, opiekun strony internetowej

wrzesień 2017 – czerwiec 2018

3.Propagowanie zdrowego stylu życia 

 • korygowanie wad budowy, postawy oraz wymowy,
 • kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie i innych,
 • zwracanie uwagi na utrzymanie higieny ciała, dbanie o schludny wygląd zewnętrzny,
 • wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania i wypoczynku, umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego,
 • kształtowanie sprawności fizycznej, odporności, uświadomienie roli i znaczenia sportu, wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportu,
 • ukazywanie zdrowia jako wartości uniwersalnej,
 • dostarczanie wiedzy na temat chorób wywołanych zakażeniem i zarażeniem organizmu, profilaktyka HIV i AIDS,
 • ukierunkowywanie na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej,
 • promowanie aktywności fizycznej jako formy spędzania czasu wolnego,
 • zwracanie uwagi na higienę pracy umysłowej uczniów,
 • współpraca z różnymi instytucjami wspierającymi działania prozdrowotne,
 • realizacja programów profilaktycznych i prozdrowotnych,
 • wskazywanie negatywnych aspektów podejmowania zbyt wczesnej inicjacji seksualnej.

Pielęgniarka szkolna, wychowawcy, rodzice, nauczyciele W-F, nauczyciel WDŻWR

wrzesień 2017 – czerwiec 2018

4.Profilaktyka uzależnień

 • dostarczanie wiedzy na temat konsekwencji zdrowotnych, psychicznych i społecznych związanych ze stosowaniem  używek (papierosy, alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, nowe substancje psychoaktywne),
 • kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 • uczestnictwo uczniów w zajęciach, prelekcjach i pokazach o charakterze profilaktycznym,
 • uświadamianie uczniom zagrożeń płynących z Internetu (szkodliwości treści i uzależnienia),
 • wspieranie uczniów z rodzin tzw. Ryzyka,
 • wykształcanie asertywnych postaw uczniów oraz umiejętności przeciwstawienia się presji grńpy,
 • wskazywanie pożądanych wzorców zachowań,
 • podejmowanie działań niwelujących zachowania ryzykowne,
 • wskazywanie dróg szukania pomocy w sytuacjachkryzysowych,
 • objęcie specjalistyczną pomocą uczniów, u których   rozpoznano wczesne objawy zażywania środków odurzających i psychoaktywnych,
 • ścisła współpraca z rodzicami uczniów zagrożonych uzależnieniami,
 • zapoznanie ze skutkami prawnymi związanymi z posiadaniem,  czy też zażywaniem wszelkiego rodzaju środków odurzających,
 • organizowane przez Dyrektora Szkoły wspólnie z koordynatorem do spraw bezpieczeństwa oraz liderem doskonalenia zawodowego szkoleń rodziców, nauczycieli w celu pogłębiania ich wiedzy o niedostosowaniu społecznym i uzależnieniach, a dodatkowo umożliwienie nauczycielom udziału w kursach doskonalących kompetencje wychowawcze oraz dotyczących pracy profilaktycznej z dziećmi.

 

Dyrekcja, wychowawcy, prelegenci zewnętrzni, uczniowie, rodzice, nauczyciel informatyki, poradnia psychologiczno –pedagogiczna, policja, koordynator do spraw bezpieczeństwa, lider doskonalenia zawodowego

wrzesień 2017 – czerwiec 2018

5.Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.

 • przybliżenie uczniom problematyki konieczności ochrony środowiska naturalnego,
 • ukazanie wpływu codziennych czynności i zachowań na stan środowiska naturalnego,
 • uwrażliwienie na związek degradacji środowiska ze zdrowiem człowieka,
 • wskazanie na sposoby dbania o przyrodę,
 • realizacja programów ekologicznych,
 • udział w akcjach np.: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, zbiórka surowców wtórnych, porządkowanie terenu przyszkolnego w ramach godzin wychowawczych,
 • pogadanki tematyczne,
 • udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt, wycieczki krajoznawcze.

wychowawcy, wszyscy nauczyciele

wrzesień 2017 – czerwiec 2018

6.Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

Zwiększenie współpracy z rodzicami w zakresie kontroli obowiązku szkolnego

 • analiza frekwencji uczniów,
 • systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów: wywiadówki, dni otwarte, indywidualne spotkania z rodzicami,
 • współpraca z lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego,
 • wdrażanie procedur w przypadku permanentnego opuszczania zajęć.

Dyrektor, wszyscy nauczyciele

wrzesień 2017 – czerwiec 2018

7.Wyrównywanie szans edukacyjnych
i rozwoju społecznego

 • kierowanie uczniów do poradni psychologiczno –  pedagogicznej, diagnozowanie (pod kątem uzyskania opinii,  orzeczeń), terapia, konsultacje psychologiczne i pedagogiczne,
 • organizowanie pracy dydaktycznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i szczególnie uzdolnionymi - zgodnie ze wskazaniami poradni,
 • monitorowanie indywidualnych potrzeb,
 • wnioskowanie o pomoc finansową i rzeczową dla uczniów(MOPS, kuratorium oświaty, sponsorzy, darczyńcy).

Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, rodzice, MOPS, PP-P

cały rok, według potrzeb

8.Współpraca z instytucjami.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Koluszkach.

2. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Koluszkach.

3. Współpraca z Centrum Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Tuszynie.

4. Współpraca z Samorządową Przychodnią Zdrowia w Tuszynie.

6. Współpraca z Sądem Rodzinnym.

7. Współpraca z MOPS w Tuszynie.

8. Współpraca z Parafią pw. św. Benedykta i św. Anny w Srocku.

9. Współpraca z bibliotekami publicznymi.

10. Współpraca z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym.

11. Współpraca z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami.

12. Współpraca ze Strażą Pożarną.

13. Współpraca z gazetami lokalnymi.

Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele

Według potrzeb

 

 V. Rozwój społecznych kompetencji uczniów w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

CELE I ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

ZA REALIZACJĘ

TERMIN REALIZACJI

1.Rozwijanie kompetencji medialnych u uczniów.

 

 • przygotowanie młodzieży do krytycznego odbioru treści  telewizyjnych i internetowych,
 • przeprowadzenie lekcji wychowawczych i na zajęciach informatyki na temat wpływu mediów na decyzje i wybory uczniów, wskazanie pozytywnej i negatywnej strony mediów,
 • uświadamianie uczniom zagrożeń płynących z Internetu  (szkodliwości treści i uzależnienia) w celu odpowiedzialnego  korzystania z niego,
 • wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

 

Wychowawcy, nauczyciele, nauczyciel informatyki

wrzesień 2017 – czerwiec 2018

2.Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

 • przeprowadzenie lekcji wychowawczych, zajęć warsztatowych, prezentacji na temat cyberprzemocy i zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu, portali społecznościowych i urządzeń mobilnych,
 • organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu.

 

Wychowawcy, nauczyciele, nauczyciel informatyki

wrzesień 2017 – czerwiec 2018

 

VII. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • analizie dokumentacji,
 • przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • rozmowy z rodzicami,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez wytypowane osoby. Ich zadaniem będzie opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.

 


PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej

im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym

 

 

- przyjęto uchwałą Rady Rodziców w dniu  ………………………………………………....

 

- w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dniu ……………………………………..

 

 

 

 

                    Rada Rodziców:                                                                                             Rada Pedagogiczna: