WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY :) ::Informujemy, że trwa nabór dzieci do oddziału przedszkolnego oraz uczniów do klasy I na rok szkolny 2018/2019. Wnioski w zakładce REKRUTACJA.

STATUT SZKOŁY

 

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Królowej Jadwigi

w Wodzinie Prywatnym

 

 

Tekst jednolity Statutu Szkoły Podstawowej

im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym

uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Rady Szkoły

z dnia 23 lutego 2015 r.

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

(tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

 

Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów

(Dz. U. Nr 61 z 2001 r. poz. 624 z późniejszymi zmianami)

 

Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.

(tekst jednolity Dz. U. Nr 97 z 2006 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami)

 

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

(Dz. U. Nr 83 z 2007 r. z późniejszymi zmianami)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014r., poz. 1170 wraz z późn. zmianami)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 6, poz. 69 wraz z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 

 

Spis treści:

 

Rozdział I

Przepisy ogólne (&1-&5)

 

Rozdział II

Cele i zadania Szkoły (&6  -&13)

 

Rozdział III

Wewnątrzszkolny system oceniania (&14-&20)

 

Rozdział IV

Organy Szkoły i ich kompetencje (&21-&27)

 

Rozdział V

Organizacja pracy Szkoły (&28-&36)

 

Rozdział VI

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły(&37-&40)

 

Rozdział VII

Prawa i obowiązki uczniów i rodziców(&41-&44)

 

Rozdział VIII

Przepisy końcowe(&45)

 

Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE

&1

 

 1. Publiczna szkoła podstawowa,  zwana dalej Szkołą, nosi nazwę:

      Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym

 1. Nazwa Szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.
 2. Siedziba Szkoły mieści się przy ul.Szkolnej 1 w Wodzinie Prywatnym.
 3. Organem prowadzącym jest Gmina Tuszyn.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Łodzi.

 

&2 

 1. Szkoła prowadzi własna stronę internetową oraz kronikę szkolną.
 2. Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny.

 

&3 

 1. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza  albo rozszerzanie  i   wzbogacanie form   działalności  dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje,  których  mowa w ust.1, wyraża dyrektor Szkoły po uzgodnieniu warunków tej działalności.
 3. Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

 

&4

 1. Szkoła jest jednostka budżetową.
 2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.

 

&5 

 1. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Wzory świadectw i innych druków szkolnych, zasady ich wydawania, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

 

 Rozdział II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

&6

1.Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające Program Profilaktyki oraz Program Wychowawczy, który uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, a w szczególności dba o:

1)      zapewnienie uczniom pełnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,

2)      umożliwienie zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i podjęcia dalszej nauki  w gimnazjum,

3)      kształtowanie postawy patriotycznej, poczucia tożsamości narodowej  i religijnej,

4)      rozwijanie uzdolnień, talentów i zainteresowań uczniów,

5)      zapewnianie uczniom optymalnych warunków rozwoju, bezpieczeństwa i higieny pracy

6)      koordynowanie wspólnych działań wychowawczych szkoły, domu i środowiska rówieśniczego,

7)      nabywanie przez uczniów umiejętności rozróżniania i pielęgnowania uczuć koleżeństwa, przyjaźni i miłości,

8)      kształtowanie poczucia własnej wartości, wiary w siebie i własne możliwości,

9)      przygotowanie uczniów do współistnienia, współdziałania w środowisku  lokalnym  i poza nim,

10)  promowanie zdrowego stylu życia,

11)  kształcenie odpowiedzialnej postawy w stosunku do przyrody i naturalnego środowiska człowieka,

12)  upowszechnianie zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości.

 

2.Zadania ujęte w ust.1 Szkoła realizuje poprzez:

1) prowadzenie kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć gimnastyki korekcyjnej, zajęć specjalistycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, za zgodą organu prowadzącego,

2) organizację na terenie szkoły okazjonalnych zajęć prowadzonych przez profesjonalistów w danej dziedzinie,

3) organizację wycieczek zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4) organizację imprez środowiskowych: Wigilia Szkolna, Dzień Babci i Dziadka, Choinka, Festyn Rodzinny,

5) organizację konkursów szkolnych, udział w konkursach zewnętrznych, organizację i uczestnictwo w zawodach sportowych,

6) działalność na terenie Szkoły PCK, klubu wolontaryjnego,

7) systematyczne diagnozowanie efektywności kształcenie, stanu bezpieczeństwa, potrzeb uczniów i rodziców,

8) udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

9) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, ośrodkiem zdrowia, ośrodkiem pomocy społecznej, komendą policji,

10)  udział w ogólnopolskich akcjach o charakterze charytatywnym, ekologicznym i innych,

11)  działania podjęte przez zespoły nauczycieli,

12)  systematyczne doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz szkolenia z zakresu BHP i udzielania pierwszej pomocy.

&7

Zespoły nauczycieli

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół .

 

2. Zespoły nauczycieli klasy I, klasy II, klasy  III  pracują w ramach zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

 

3. Zespoły nauczycieli klasy IV, klasy V, klasy VI pracują w ramach zespołu nauczycieli klas IV- VI.

 

4. Pracą zespołu klas I-III i zespołu klas IV-VI kierują przewodniczący powołani przez dyrektora na wniosek zespołu.

 

5. Przewodniczący zespołu powinien:

a)      być liderem, organizatorem i animatorem pracy zespołu,

b)      wykazywać  chęć do pracy na rzecz szkoły i zespołu.

 

6. Przewodniczący odpowiada za określenie planów pracy zespołu na dany rok szkolny oraz ich realizację.

 

7. Cele i zadania zespołów nauczycielskich:

1)      ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w  miarę potrzeb,

2)      zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

3)      wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

4)      współdziałanie w organizowaniu klasopracowni, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia,

5)      wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych    i eksperymentalnych programów nauczania,

6)      wnioskowanie do wychowawcy o zgłoszenie ucznia do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

7)      przygotowywanie i organizowanie konkursów przedmiotowych, imprez szkolnych, wycieczek, itp.

8)      organizowanie w ramach zespołów, a także we współpracy z innymi zespołami, wewnętrznych form doskonalenia zawodowego nauczycieli,

9)      tworzenie narzędzi badawczych do diagnozowania osiągnięć uczniów,

10)  udział w ewaluacji wewnętrznej,

11)  rozwiązywanie bieżących problemów dydaktyczno-wychowawczych,

12)  wymiana doświadczeń, uwag, wniosków, odnośnie współpracy z rodzicami,

13)  współpraca z doradcami metodycznymi i ośrodkami metodycznymi,

14)  przedstawienie realizacji zadań zespołów na radzie plenarnej.

 

8. Dyrektor Szkoły może powołać inne zespoły problemowo-zadaniowe, którymi kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora Szkoły, na wniosek zespołu.

  

9. W szkole/oddziale przedszkolnym działa zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły. Zespół wykonuje zadania zgodne z przepisami prawa oświatowego.

&8

 Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej

 

1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje i eksperymenty pedagogiczne.

 

2. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne,

całą szkołę, oddział lub grupę.

 

3. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę

odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji

planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.

 

4.Innowacje lub eksperymenty wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej

zgody na finansowanie planowanych działań.

 

5.Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

 

6. Innowacje i eksperymenty nie mogą naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki,

wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty wraz z późniejszymi zmianami, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, określonych w odrębnych przepisach.

&9

Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.

 

1. Szkoła w zależności od potrzeb prowadzi zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne.

 

2. Sposób przydziału godzin na poszczególne zajęcia opiniuje Rada Pedagogiczna

    po zasięgnięciu opinii uczniów i rodziców

 

3. W ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych szkoła organizuje:

1)      wycieczki przedmiotowe inicjowane i realizowane przez nauczycieli,

2)      wycieczki krajoznawczo – turystyczne i inne imprezy wyjazdowe.

 

&10

1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała lub doraźna pomoc psychologiczno – pedagogiczna, materialna lub rzeczowa poprzez:

 

1)      udzielanie rodzicom porad ,konsultacji, ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w   wychowywaniu własnych dzieci,

2)      dbanie o realizację obowiązku szkolnego

3)      rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze,

4)      opracowywanie i realizowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki,

5)      stałą współpracę z poradnią psychologiczno- pedagogiczną,

6)      stałą współprace z ośrodkami pomocy społecznej,

7)      organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w grupach klasowych, między oddziałowych   w liczbie do 8 uczniów,

8)      korekcyjno-kompensacyjnych w grupach do 4 uczniów,

9)      logopedycznych w grupach do 4 uczniów,

10)  socjoterapeutycznych w grupach do 10 uczniów,

11)  rozwijających uzdolnienia w grupach do 8 uczniów.

12)  realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy;

 

2.Szczegółowe kryteria i zasady ubiegania się o stypendium lub pomoc materialną zapisane są w regulaminie przyznawania stypendiów i pomocy materialnej ośrodka pomocy społecznej, z którym Szkoła współpracuje.

 

§ 11

1. Szkoła  udziela pomocy psychologiczno pedagogicznej , współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi organizacjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży zgodnie z odnośnym rozporządzeniem, w formie:

 

1)      konsultowania metod i form pomocy udzielanej uczniom i rodzicom  na terenie szkoły ,

2)      udzielania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej  z inicjatywy: rodziców, ucznia, nauczyciela , wychowawcy, specjalisty, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

3)      kierowania uczniów we współpracy i za pośrednictwem rodziców na konsultacje lub w celu diagnozy danego zaburzenia,

4)      omawiania z rodzicami zaleceń zawartych w opinii lub orzeczeniu poradni oraz zachęcania do uczęszczania uczniów na zajęcia prowadzone przez pracowników poradni, oraz zajęcia organizowane w szkole.

5)      współpracy w organizowaniu pedagogizacji w dokształcaniu nauczycieli,

6)      uwzględniania zaleceń wynikających z opinii i orzeczeń wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

 

&12

 1.Szkoła zapewnia uczniom opiekę wychowawczą i odpowiednie warunki pobytu w szkole zapewniające bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami  patologii społecznej.

2.Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o każdym wypadku mającym miejsce podczas powyższych zajęć.

 

3.Podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel pełniący obowiązki opiekuna grupy.

 

4.W razie wypadku zaistniałego na terenie szkoły pierwszej pomocy udziela nauczyciel, który zawiadamia dyrektora Szkoły, rodziców oraz w razie konieczności wzywa lekarza.

 

5.Uczeń korzysta z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki wyłącznie pod opieką nauczyciela. Zasady korzystania z pracowni informatycznej, świetlicy, stołówki, biblioteki i sali gimnastycznej określają oddzielne regulaminy.

 

6.Podczas wycieczek szkolnych warunki bezpieczeństwa określa Regulamin organizacji wycieczek szkolnych, Regulamin spacerów i wycieczek oddziału przedszkolnego

 

7.Szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, wycieczek, zajęć nadobowiązkowych i imprez sportowych, po przybyciu ucznia do szkoły przed rozpoczęciem lekcji oraz po ich zakończeniu poprzez:

1)       bieżące systematyczne kontrolowanie stanu technicznego obiektu oraz jego urządzeń           i zabezpieczeń przez pracowników za to odpowiedzialnych,

2)      okresowe przeprowadzanie przeglądów stanu bhp w szkole, na boisku sportowym i terenie rekreacyjnym,

3)      zgłaszanie dyrektorowi szkoły wszelkich usterek stwierdzonych na terenie obiektu, boiska sportowego czy też na obszarze rekreacyjnym, a zagrażającym zdrowiu lub życiu ucznia,

4)      dokonywanie wpisów stwierdzonych usterek technicznych na terenie szkoły

5)      do zeszytu usterek,

6)      uczenie dzieci zasad bezpiecznego poruszania się po drodze podczas wybranych

7)      zajęć przedmiotowych i godzin do dyspozycji wychowawcy,

8)      prowadzenie szkoleń na kartę rowerową,

9)      zapoznawanie uczniów z zasadami postępowania w sytuacjach trudnych, sposobami rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z negatywnymi emocjami,

10)  przeprowadzanie alarmu próbnego w szkole (1 raz w roku),

11)  zapoznawanie uczniów z sygnałami alarmowymi,

12)  pełnienie dyżurów nauczycielskich zgodnie z planem  i regulaminem dyżurów,

13)  natychmiastowe reagowanie na wszelkie przejawy zachowania uczniów mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia ucznia.

 

8. Szkoła podczas prowadzonych zajęć zapewnia uczniom ochronę przed przemocą, uzależnieniem, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej poprzez następujące działania:

1)      Wychowawca ma obowiązek zdiagnozować sytuację rodzinną dziecka oraz podjąć odpowiednie działania, jeśli uczeń demonstruje przejawy demoralizacji i patologii społecznej.

2)      Pracownicy szkoły mogą kontrolować osoby obce przebywające na terenie szkoły.

3)      Szkoła bierze udział w programach profilaktycznych dotyczących przemocy i agresji.

 

9. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego przebywa pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia. Jeżeli rodzic/opiekun dziecka zadecyduje, aby pozostało/wróciło ono do domu w zwolnieniu pisemnym powinien znaleźć się zapis do domu.

 

&13

1.Rodzice/prawni opiekunowie i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

 

2. Rodzice mają prawo do:

    1) znajomości zadań i zamierzeń edukacyjnych w danej klasie i szkole,

    2) znajomości wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nauczycieli

       programów nauczania,

    3) znajomości WSO, Statutu Szkoły, Programu Profilaktyki, Programu Wychowawczego

    4) uzyskiwania w trakcie zebrań rodzicielskich oraz konsultacji indywidualnych

        i zbiorowych rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania,   

        postępów i przyczyn trudności w nauce,

5) uzyskania pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz informacji i porad w sprawach                        wychowania i dalszego kształcenia swych   dzieci.

 

3. Zasady współdziałania szkoły z rodzicami/prawnymi opiekunami w zakresie nauczania,

wychowania i profilaktyki polegają na:

    1) wzajemnym szacunku, autentycznym dialogu i zaufaniu,

    2) jawności,

    3) zachowaniu hierarchii (wychowawca, dyrektor).

 

4. Komunikacja z rodzicami odbywa się zgodnie z podanym przez wychowawców

harmonogramem poprzez:

    1) zebrania z rodzicami

    2) cotygodniowe konsultacje indywidualne -  wg harmonogramu,

    3) kontakty w razie nagłej potrzeby w każdym dogodnym terminie po uzgodnieniu   

         z nauczycielem.

 

5. Na zebraniach i podczas konsultacji z rodzicami wychowawca przekazuje informacje dotyczące:

    1) Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego szkoły i klasy, Programu Profilaktyki, 

       wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

    2) bieżących postępów i problemów w zakresie edukacji oraz zachowania ucznia,

    3) zagrożeń związanych z etapem rozwoju dziecka,

   4) profilaktyki niepowodzeń szkolnych, trudności wychowawczych, uzależnień,

   5) zajęć dodatkowych i specjalistycznych,

   6) kalendarza imprez szkolnych i klasowych oraz ustalenia zakresu współpracy,

   7) harmonogramu zebrań i konsultacji indywidualnych.

 

6.  Obligatoryjność kontaktów pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a szkołą:

  1) rodzice uczestniczą w zebraniach klasowych zgodnie z podanym harmonogramem,

  2) rodzice są zobowiązani do przynajmniej dwukrotnego w ciągu roku szkolnego spotkania

      z wychowawcą klasy,

  3) brak kontaktów rodziców z wychowawcą odbiera rodzicom możliwość wnoszenia

      zastrzeżeń co do ocen z poszczególnych przedmiotów, oceny zachowania, oceny

     opisowej,

  4) nieplanowane wcześniej zebranie rodzicielskie może zwoływać wychowawca klasy lub 

      inny nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

 

7. Sposoby dokumentowania współpracy z rodzicami:

  1) rodzice potwierdzają podpisem:

 udział w zebraniach – lista obecności; temat konsultacji indywidualnych;   zawiadomienie       o niskiej frekwencji ucznia, informacje o przewidywanej dla ucznia śródrocznej  i rocznej ocenie niedostatecznej, informację o przewidywanej dla ucznia śródrocznej i rocznej nieodpowiedniej lub nagannej ocenie zachowania, zgodę na udział ucznia w wycieczkach, zgodę  na udział w zajęciach: dydaktyczno-wyrównawczych, gimnastyki korekcyjnej, kół zainteresowań, zgodę dotyczącą nauki religii oraz udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie,

 

  2) w przypadku braku kontaktów wychowawcy z rodzicami ucznia zagrożonego oceną niedostateczną lub oceną nieodpowiednią/naganną zachowania, informacje dotyczące ocen wychowawca wysyła listem poleconym

 

8. Opiniowanie prawa szkolnego i dokumentów wypracowanych przez szkołę:

  1) rodzice mają w bibliotece szkolnej lub sekretariacie wgląd do dokumentów Szkoły –   Statut Szkoły , Program Profilaktyki, Program Wychowawczy, WSO,

   a) rodzice zgłaszają uwagi dotyczące prawa szkolnego wychowawcom w czasie zebrań  i konsultacji oraz dyrektorowi szkoły,

   b) szkoła poznaje opinię rodziców za pomocą ankiet,

   c) Rada  Szkoły uczestniczy w tworzeniu i ewaluacji prawa szkolnego.

 

9. Rodzice mogą kierować opinię na temat pracy każdego nauczyciela do Dyrektora Szkoły.

 

10. Współpraca rodziców ze szkołą może odbywać się w innych formach ustalonych

w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

 

11. Rodzice mają obowiązek pokrycia kosztów naprawy zniszczonego przez dziecko sprzętu  i wyposażenia szkoły.

 

12. Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić na podstawie pisemnej prośby rodziców z deklaracją zawierającą informację „biorę za dziecko odpowiedzialność w drodze do domu”

 

Rozdział III

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

&14

1. Wewnątrzszkolny system oceniania ujednolica sposób oceniania stosowany przez wszystkich nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi   w Wodzinie Prywatnym

 

2. Ocenianie to proces gromadzenia informacji o postępach i osiągnięciach ucznia, to integralny i naturalny element uczenia się i nauczania.

 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz              o postępach w tym zakresie;

2)rozpoznawanie potrzeb każdego ucznia i pomoc w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;

3)motywowanie ucznia do dalszych postępów i wspieranie jego działań;

4)dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)planowanie oraz doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej;

6)określenie efektywności stosowanych metod pracy.

 

4.Wewnątrzszkolny system oceniania obejmuje:

  1)wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen 

    klasyfikacyjnych;

  2) kryteria oceniania zachowania;

  3) zasady oceniania

  4) warunki i  sposób  przekazywania  rodzicom   (prawnym  opiekunom )   informacji  o  

    postępach  i trudnościach ucznia w nauce.

  5)zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych;

  6) warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych i rocznych ocen

    klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny  

    klasyfikacyjnej zachowania;

&15

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć edukacyjnych

 

1. W klasach I-III  bieżące ocenianie odbywa się w następującej skali punktacji:

 

6 p. - wspaniale

5 p. - bardzo dobrze

4 p. - dobrze

3 p. – poprawnie, jednak musisz popracować

2 p. - słabo, weź się do pracy

1p. - źle, masz problemy z nauką

 

2. Ustalono szczegółowe postępy ucznia w oparciu  o przygotowane przedmiotowe systemy oceniania:

 

6pkt. :

uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści programowe danej dziedziny edukacyjnej, samodzielnie i twórczo rozwija własne zdolności i zainteresowania,

biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej dziedziny edukacyjnej, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje problemy wykraczające poza program nauczania;

5pkt. :

uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,

potrafi zastosować posiadaną wiedzę w rozwiązywaniu zadań i problemów w nowych sytuacjach;

4pkt.:

uczeń nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania konieczne,

poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu problemów teoretycznych       i praktycznych, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne;

 

3pkt. :

uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej na poziomie nieprzekraczającym wymagań koniecznych;

rozwiązuje typowe zadania teoretyczne  lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności

2pkt. 

uczeń ma braki w opanowaniu treści ustalonych w wymaganiach koniecznych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny edukacyjnej w ciągu dalszej nauki; rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności;

1pkt.

uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w wymaganiach koniecznych,         a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danej dziedziny edukacyjnej; nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

 

3. Uczniowie kl. IV - VI oceniani są w skali sześciostopniowej:

 

stopień celujący (cel) - 6

stopień bardzo dobry (bdb) - 5

stopień dobry (db) - 4

stopień dostateczny (dst) - 3

stopień dopuszczający (dop) - 2

stopień niedostateczny (ndst) – 1

 

W przypadku ustalania bieżących ocen cząstkowych można dodatkowo wpisywać

„np” (uczeń nieprzygotowany), znaki (+) lub (-)  wskazujące na stopień aktywności                 i przygotowania do zajęć.

 

4.Kryteria oceny osiągnięć dydaktycznych ucznia:

 

 ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

rozwiązuje samodzielnie złożone i trudne problemy edukacyjne, w pełni opanował materiał podstawowy oraz znacznie wykracza wiedzą i umiejętnościami poza treści zawarte w podstawie programowej, podejmuje działania z własnej inicjatywy, osiąga sukcesy w konkursach na szczeblu wojewódzkim;

 ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

rozwiązuje samodzielnie problemy edukacyjne, w pełni opanował materiał podstawowy,

stosuje zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach, osiąga sukcesy w konkursach

 ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej danego przedmiotu, stosuje zdobytą wiedzę w sytuacjach typowych, wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji      i podręcznika

ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

opanował wiadomości i umiejętności o niewielkim stopniu złożoności niezbędne do kontynuowania nauki, nie zawsze potrafi samodzielnie wykorzystać posiadaną wiedzę, wykazuje chęć doskonalenia i poprawy osiąganych wyników

ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

opanował proste treści programowe  niezbędne do kontynuowania nauki, o niewielkim stopniu złożoności, ale nie potrafi wykorzystać ich w sytuacjach typowych bez pomocy nauczyciela, popełnia błędy, nie zawsze wykazuje chęć doskonalenia i poprawy uzyskanych wyników;

ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

nie opanował prostych treści programowych i nawet, korzystając ze wskazówek nauczyciela, nie potrafi ich zastosować w praktyce, rzadko wykazuje chęć doskonalenia i poprawy uzyskanych wyników.

 

&16

Ocena zachowania

 

1. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny zachowania są ocenami opisowymi.

 

2. W klasach IV – VI śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ustalone według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

 

3. Szczegółowe kryteria oceny zachowania:

 

Ocena wzorowa

Uczeń:

1) Wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia Statutu Szkoły, zalecenia dyrektora, wychowawcy i Samorządu Uczniowskiego, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole.

2)  Dba o honor i tradycje szkoły, godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.

3) Ubiera się zgodnie z normami obyczajowymi, jak też przepisami zawartymi w Statucie  Szkoły.

4)  Wykazuje właściwą postawę wobec tradycji i symboli narodowych.

5) Wykazuje własną inicjatywę w podejmowaniu działań na rzecz klasy, szkoły i środowiska, uczestnicząc w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych, reprezentuje szkołę na zewnątrz.

6) Samodzielnie doskonali swą wiedzę i umiejętności, rozwija swoje zainteresowania.

7) Jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela, szczególnie wzorowo pełni dyżury klasowe.

8)  Dba o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu.

9) Systematyczne uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności oraz spóźnień w terminie wyznaczonym przez wychowawcę.

10) Dba o zdrowie oraz propaguje zdrowy i bezpieczny styl życia.

11) Przestrzega wszystkich zasad zachowania podczas przerw i właściwie reaguje na ich łamanie.

12) Właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła, swoją postawą stanowi wzór do naśladowania.

13) W pracy z grupą wykazuje pozytywne cechy podczas pełnienia powierzonej mu funkcji.

14) Jest tolerancyjny wobec przekonań i poglądów innych, potrafi stawać w obronie  innych.

15)  Dba o piękno mowy ojczystej.

16)  Jest uczciwy, życzliwy i prawdomówny w codziennym postępowaniu.

 

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

1) Dba o honor i tradycje szkoły, godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.

2) Ubiera się zgodnie z normami obyczajowymi, jak też przepisami zawartymi w Statucie Szkoły.

3) Wykazuje właściwą postawę wobec tradycji i symboli narodowych.

5) Bierze udział w działaniach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, uczestniczy w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych

6) Systematycznie przygotowuje się do zajęć szkolnych, doskonali wiedzę i umiejętności, rozwija swoje zainteresowania.

7) Jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela, bardzo dobrze pełni dyżury klasowe.

8) Dba o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu.

9) Systematyczne uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności i spóźnień w terminie wyznaczonym przez wychowawcę.

10) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

11) Przestrzega wszystkich zasad zachowania podczas przerw i właściwie reaguje na ich łamanie.

12) Właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła.

13) Jest tolerancyjny wobec przekonań i poglądów innych osób, zgodnie współpracuje          w grupie.

14) Dba o piękno mowy ojczystej.

15) Jest uczciwy, życzliwy i prawdomówny w codziennym postępowaniu.

 

Aby otrzymać ocenę wzorową lub bardzo dobrą, uczeń powinien spełnić zdecydowaną większość z wymienionych kryteriów.

 

Ocena dobra

Uczeń:

1) Dba o honor i tradycje szkoły, zazwyczaj kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.

2) Ubiera się zgodnie z normami obyczajowymi, jak też przepisami zawartymi w Statucie Szkoły.

3) Wykazuje właściwą postawę wobec tradycji i symboli narodowych.

4) Często bierze udział w pracy na rzecz klasy i szkoły

5)Przygotowuje się do zajęć szkolnych, dąży do doskonalenia wiedzy i umiejętności  oraz rozwijania swoich zainteresowań.

6) Zazwyczaj jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez

nauczyciela, dobrze pełni dyżury klasowe.

7) Dba o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu.

8) Systematyczne uczęszcza do szkoły, stara się nie spóźniać.

9) Ma nie więcej niż 6 godzin bez usprawiedliwienia i 3 spóźnienia

10) Unika konfliktów i kłótni.

11) Przestrzega zasad zachowania podczas przerw.

12) Właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła.

13) Jest tolerancyjny wobec przekonań i poglądów innych osób, zgodnie współpracuje  w grupie.

14) Jest uczciwy, życzliwy i prawdomówny w codziennym postępowaniu.

 

Ocena poprawna

Uczeń:

1) Stara się dbać o honor i tradycje szkoły.

2) Nie zawsze ubiera się zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami zawartymi  w Statucie Szkoły.

3) Przejawia szacunek wobec tradycji i symboli narodowych.

4) Bierze udział w życiu klasy.

5) Rzadko uczestniczy w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych.

6) Przygotowuje się do większości zajęć szkolnych, stara się doskonalić wiedzę i umiejętności oraz rozwijać swoje zainteresowania.

7) Poprawnie wypełnia powierzone mu obowiązki.

8) Stara się dbać o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu.

9) Ma nie więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych i 5 spóźnień.

10) W przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej naprawia szkodę lub  w inny sposób ją rekompensuje.

11) Nie popada w konflikty z kolegami i innymi osobami.

12) Zdarza mu się łamać zasady kulturalnego zachowania w szkole i poza nią.

13) Nie zawsze reaguje na przejawy krzywdy i zła.

14) Nie zawsze angażuje się w prace grupowe.

15) Zdarza mu się nie wykazywać tolerancji wobec przekonań i poglądów innych osób.

16) Podporządkowuje się zaleceniom dyrektora, wychowawcy, Samorządu Uczniowskiego oraz przepisom Statutu Szkoły.

17) Sporadycznie przejawia brak szacunku w stosunku do innych osób.

18) Stara się być prawdomówny i uczciwy w codziennym postępowaniu.

19) Stara się unikać zachowań agresywnych.

 

Ocena nieodpowiednia

Uczeń:

1)  Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły.

2)  Nie dba o honor i tradycje szkoły.

3)  Nie przejawia szacunku wobec tradycji i symboli narodowych.

4)  Nie bierze udziału w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska.

5)  Często nie przygotowuje się do zajęć szkolnych.

6)  Lekceważy doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie swoich zainteresowań.

7)  Zazwyczaj nie wypełnia powierzonych mu obowiązków.

8)  Sporadycznie uważa na lekcjach, często przeszkadza innym podczas zajęć.

9)  Niszczy mienie szkolne, społeczne i prywatne.

10) Ma ponad 10 uwag z powodu niewłaściwego zachowania.

11) Ma ponad 20 godzin nieobecnych bez usprawiedliwienia.

12) Swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych osób.

13) Nie reaguje na przejawy krzywdy i zła.

14) Swoim zachowaniem przeszkadza członkom grupy w pracy.

15) Nie przejawia szacunku i tolerancji wobec przekonań i poglądów innych osób.

16) Łamie zalecenia dyrektora, wychowawcy i Samorządu Uczniowskiego.

17) Łamie zasady kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią..

18) Ubiera się niezgodne z normami obyczajowymi, jak też przepisami zawartymi w Statucie Szkoły.

19) Jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu.

20) Przejawia agresję słowną i fizyczną.

 

Ocena naganna

Uczeń:

1) Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły

2) Odrzuca troskę o honor i tradycje szkoły.

3) Nie bierze udziału w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska.

4) Nie przygotowuje się do zajęć szkolnych.

6) Lekceważy doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie swoich zainteresowań.

7) Lekceważy wypełnianie powierzonych mu obowiązków.

8) Świadomie niszczy mienie szkolne, społeczne i prywatne.

9) Ma ponad 30 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych.

10) Notorycznie łamie zasady zachowania na przerwach, nie reaguje na uwagi innych osób.

11) Uniemożliwia pracę w grupie nie zachowując uwagi, rozmawiając z innymi uczniami oraz lekceważąc polecenia nauczycieli.

12) Łamie zalecenia dyrektora, wychowawcy i Samorządu Uczniowskiego, nie przestrzega postanowień Statutu Szkoły, namawia innych do ich nieprzestrzegania.

13) Drastycznie łamie zasady kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią.

14) Przejawia brak szacunku wobec innych osób.

15) Często i świadomie prowokuje otoczenie swoim zachowaniem.

16) Przejawia agresję słowną i fizyczną.

17) Ubiera się niezgodne z normami obyczajowymi, jak tez przepisami zawartymi w Statucie Szkoły.

18) Jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu.

19) Dopuszcza się kradzieży, zastraszania, wandalizmu.

20) Stosuje substancje psychoaktywne (papierosy, alkohol, narkotyki)

 

Uczeń może otrzymać ocenę nieodpowiednią lub naganną, jeżeli jego zachowanie obejmuje nawet jedno z wymienionych kryteriów.

&17

Zasady oceniania

 

1. Nauczyciel jest obowiązany równomiernie w trakcie semestru zaplanować sposoby i formy oceniania oraz systematycznie oceniać postępy w nauce uczniów.

 

2. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez ponoszenia konsekwencji   w postaci oceny niedostatecznej. Zasady zgłaszania nieprzygotowań oraz liczba możliwych zgłoszeń zostają ustalone z nauczycielem na początku roku szkolnego.

 

3. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za wypowiedzi ustne, prace pisemne i działania twórcze.

 

4. Prace pisemne to:

1) kartkówka – sprawdza stopień opanowania wiadomości i umiejętności z nie więcej niż trzech ostatnich tematów i trwa nie dłużej niż 15 minut;

2) sprawdzian/praca klasowa – sprawdza stopień opanowania wiadomości i umiejętności  z jednego lub kilku działów programowych, a nawet z całego roku i trwa nie dłużej niż jedna  godzina lekcyjna.

 

5. Uczniowie mają prawo do równomiernego rozłożenia sprawdzianów. W tygodniu mogą być przeprowadzone najwyżej dwa sprawdziany/prace klasowe w danej klasie.

 

6. Każdy sprawdzian/praca klasowa jest zapowiedziany na tydzień przed terminem przeprowadzenia i poprzedzony informacją o zakresie jego treści i formie. Nie ma obowiązku zapowiadania kartkówek.

 

7. Pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności czy prace klasowe nie mogą być przeprowadzane w pierwszym dniu nauki po przerwach świątecznych i międzyokresowych.

 

8. Sprawdziany/prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich napisać z całą klasą, powinien to uczynić w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż tydzień przed klasyfikacją.

 

9. Uczeń ma prawo do powtórnego pisania sprawdzianu /pracy klasowej tylko

w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej. Taka poprawa jest dobrowolna i musi odbyć się w terminie 2 tygodni od rozdania prac. Uczeń przystępuje do niej tylko jeden raz.

 

10. Sprawdzanie prac pisemnych odbywa się najdłużej w ciągu 2 tygodni.

 

11. Oceniane sprawdziany/prace klasowe i inne prace kontrolne uczeń otrzymuje do poprawy w formie ustalonej przez nauczyciela.

 

12. Nauczyciel przechowuje sprawdziany/prace klasowe do końca roku szkolnego.

 

13. Na prośbę rodziców/prawnych opiekunów ucznia sprawdzone i ocenione pisemne sprawdziany/prace klasowe oraz dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu jego rodzicom/opiekunom prawnym podczas zebrań klasowych i konsultacji.

 

14. Na okres przerw świątecznych i ferii nauczyciele nie zadają uczniom prac pisemnych.

 

15. Każda ocena jest jawna, zarówno dla uczniów, jak i rodziców/prawnych opiekunów i na ich prośbę nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

 

16. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

17. Ustalenie wymagań wynikających z realizacji programów religii jest zadaniem kościołów i katechetów.

 

18. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.

 

19. Najczęściej stosowanymi narzędziami pomiaru zachowania ucznia są:

   1) Obserwacja:

a. wywiązywania się z obowiązków ucznia,

b. postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

c. dbałości o honor i tradycje szkoły,

d. dbałości o piękno mowy ojczystej,

e. dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f. zachowania się w szkole i poza nią,

g. okazywania szacunku innym osobom.

     2) Opinie nauczycieli, kolegów oraz innych pracowników szkoły.

     3) Samoocena ucznia.

20. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców / prawnych opiekunów o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

22. Oceny z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania, ocena zachowania nie ma wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych.

 

23. Wychowawca klasy ma obowiązek na bieżąco informować rodziców/prawnych opiekunów ucznia o jego osiągnięciach w nauce oraz  zachowaniu, wykorzystując w tym celu ustalone harmonogramem pracy szkoły zebrania z rodzicami, konsultacje dla rodziców oraz   indywidualne kontakty.

 

24. Ocena powinna być zależna od możliwości intelektualnych i predyspozycji ucznia tak, aby uwzględniała jego wkład pracy.

 

25. Nauczyciel jest obowiązany(indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 

26. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych nauczyciel  bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

27. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki, zajęć komputerowych na podstawie opinii wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, jeśli okres zwolnienia uniemożliwia wystawienie oceny śródrocznej lub rocznej.

 

28.Uczeń powinien dobrze znać kryteria oceniania i stale być zachęcany do dokonywania samooceny stanu swojej wiedzy.

 

&18

 

Klasyfikowanie

 

1. Szkoła pracuje systemem okresowym pięciomiesięcznym, klasyfikując uczniów śródrocznie – w styczniu i rocznie - w czerwcu.

 

2. Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym (semestrze) i ustaleniu jednej oceny opisowej klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny zachowania.

 

2.2 Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 2, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

3. Oceny bieżące i  śródroczne z religii ustala się według  skali określonej w &15 ust.3

 

4. Klasyfikowanie śródroczne i roczne, począwszy od klasy czwartej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym (semestrze) z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen z poszczególnych zajęć oraz oceny zachowania

 

5. Przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania nauczyciel uwzględnia orzeczenia i opinie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

6. Ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

 

7. Ocena śródroczna i roczna jest podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia

w semestrze/roku szkolnym i nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna ocen  cząstkowych.

 

8. Na podstawie stosownego dokumentu  na świadectwie szkolnym wpisuje się również ocenę z religii nauczanej przez uprawnione do tego osoby w innych niż szkoła placówkach.

 

9. W dokumentacji szkolnej nie zamieszcza się informacji o rodzaju wyznania czy nauczanej religii.

 

10. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną/śródroczną ocenę klasyfikacyjną. W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego po ustaleniu rocznej/śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

11. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca według kryteriów zawartych w Statucie Szkoły po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 

12. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 

13. O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej ocenie śródrocznej/ rocznej zachowania nauczyciele przedmiotów i wychowawca klasy są  zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców prawnych opiekunów na tydzień przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej. W przypadku nieobecności ucznia w szkole jest on poinformowany o ocenach po powrocie na zajęcia. Rodzice/opiekunowie prawni informowani są w formie ustalonej przez wychowawcę.

 

13.1.Uczeń lub jego rodzice mają prawo ubiegać się o podwyższenie przewidywanej rocznej/ śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz uzyskania wyższej niż przewidywana przez wychowawcę rocznej/śródrocznej oceny zachowania.

 

13.2. Tryb ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną/śródroczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

 1. Uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi chęć podwyższenia  oceny tylko o jeden stopień wyżej niż proponowana przez nauczyciela.
 2. Podwyższenie proponowanej rocznej/śródrocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w formie sprawdzianów - pisemnych i/lub ustnych- z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Podwyższenie proponowanej rocznej/śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego, zajęć informatycznych, plastyki, techniki, muzyki ma przede wszystkim formę sprawdzianu umiejętności praktycznych.
 4. Uczniowi, który wyraził chęć podwyższenia proponowanej rocznej/śródrocznej oceny klasyfikacyjnej, nauczyciel danego przedmiotu wyznacza zakres obowiązującego materiału (obejmującego np. cały rok szkolny, semestr lub określony dział), przypomina wymagania na ocenę, o którą ubiega się uczeń, oraz określa formę sprawdzianu.
 5. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 i 3 obejmuje zadania o stopniu trudności odpowiadającym ocenie, o którą ubiega się dany uczeń.
 6. Uczeń może podwyższyć proponowaną roczną/śródroczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, gdy z przeprowadzonego sprawdzianu, uzyskał ocenę wyższą niż proponowana.
 7. Wynik przeprowadzonego sprawdzianu nie może wpłynąć na obniżenie pierwotnie proponowanej oceny rocznej/śródrocznej.

13.3. Warunkiem ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną/śródroczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest:

1) uzyskanie co najmniej połowy ocen cząstkowych równych ocenie, o którą uczeń się ubiega, lub od niej wyższych;

 2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów.

13.3. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana przez wychowawcę rocznej oceny zachowania.

 1. Uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny składa wychowawcy pisemny lub ustny wniosek o ponowne rozpatrzenie oceny zachowania.
 2. Wniosek ten złożony zostaje w terminie do 2 dni po otrzymaniu informacji o przewidywanej ocenie zachowania.
 3. Ocena zachowania może być podwyższona po przeprowadzeniu rozmowy wyjaśniającej pomiędzy uczniem i wychowawcą. Podczas rozmowy omawiany jest stopień spełnienia przez ucznia kryteriów oceniania zachowania zawartych w Statucie szkoły.
 4. Termin rozmowy wyjaśniającej uzgadnia z uczniem wychowawca. Rozmowa musi się odbyć przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
 5. Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie przystąpi do rozmowy wyjaśniającej, traci prawo do dalszego ubiegania się o jej podwyższenie.
 6. Na rozmowę wyjaśniającą wychowawca może zaprosić w charakterze obserwatorów: przedstawiciela samorządu klasowego, przedstawiciela Rady Pedagogicznej, rodzica/opiekuna prawnego danego ucznia.

 

14. O przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych oraz przewidywanej nieodpowiedniej/nagannej ocenie zachowania  wychowawca klasy i nauczyciele przedmiotów są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 

15. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

16. Ocena śródroczna/roczna powinna być wystawiona w obecności zainteresowanego ucznia.

 

17. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna

zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzenia procedury odwoławczej dotyczącej tylko oceny rocznej.

 

18. Procedura odwoławcza:

1)      Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w postaci pisemnej w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2)      W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie          z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3)      W skład komisji wchodzą:

a)      dyrektor szkoły lub osoba go zastępująca

b)      wychowawca klasy lub wychowawca społeczny

c)      wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)     przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

e)      przedstawiciel Rady Rodziców.

 

19. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

20. Protokół z prac komisji zawiera: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustalona ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

 

21. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  w szkolnym planie nauczania.

 

22. W przypadku nieklasyfikowania ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 

23. Uczeń nieklasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny, jeżeli:

1) nie był klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności;

2) realizował na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki;

3) spełniał obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą - w tym przypadku egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, uczniowi nie ustala się oceny zachowania.

 

24. Egzamin klasyfikacyjny odbywa się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia złożony do dyrektora szkoły nie później niż tydzień przed radą klasyfikacyjną oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

 

25. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji lub nauczyciel go zastępujący oraz nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danej klasie;

 

26. Termin egzaminu klasyfikacyjnego po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami /prawnymi opiekunami wyznacza dyrektor szkoły tak, aby odbył się w ostatnim tygodniu zajęć szkolnych w przypadku klasyfikacji rocznej oraz w ciągu miesiąca od zakończenia ferii zimowych w przypadku klasyfikacji śródrocznej.

 

27. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły. Wyznaczony termin jest ostateczny.

 

28. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, technika, zajęcia techniczne, informatyka i wychowanie fizyczne, z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 

29. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.

 

30. Ustalona przez nauczyciela ocena śródroczna lub roczna wyższa od oceny niedostatecznej może być zmieniona drogą sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej.

 

31. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się wyłącznie w przypadku ustalenia oceny niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, na pisemną, odpowiednio umotywowaną prośbę rodziców/prawnych opiekunów, zgłoszoną do dyrektora szkoły (z nie więcej niż dwóch zajęć edukacyjnych) w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

32. W skład komisji powołanej do przeprowadzenia sprawdzianu wchodzą: dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji lub nauczyciel go zastępujący, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

 

33. Dzień przeprowadzenia sprawdzianu uzgadnia się z uczniem, jego rodzicami/prawnymi opiekunami oraz członkami komisji. nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w punkcie 31.

 

34. Ustalona przez komisję roczna/śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

35. Protokół z prac komisji zawiera: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

 

&19 

Promowanie

 

1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

 

2. Na wniosek rodziców / prawnych opiekunów i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców / prawnych opiekunów, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klas I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 

3. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 

4. Począwszy od klasy IV do klasy VI uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

 

5. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,   w porozumieniu z rodzicami / prawnymi opiekunami.

 

6. Uczeń klasy IV – VI otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji z wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych średnią ocen 4,75 lub wyższą i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”.

7. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono  naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

8. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.

 

9. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej

(semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ,może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 

11. O przeprowadzenie egzaminu poprawkowego rodzice/prawni opiekunowie ucznia składają wniosek w formie pisemnej do dyrektora szkoły, uzasadniając swą prośbę.

 

12. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której

skład wchodzą:

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel go zastępujący jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

13. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej lub ma formę ćwiczeń praktycznych w przypadku takich przedmiotów jak: plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, technika, zajęcia techniczne, informatyka, zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne.

 

14.  Termin egzaminu poprawkowego jest wyznaczony w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

15. Treść zadań na egzamin poprawkowy proponuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w porozumieniu z innymi nauczycielami tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

 

16. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego komisja sporządza protokół, do którego załącza pracę pisemną ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych lub o przebiegu ćwiczeń praktycznych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

18. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 

19. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

20. Uczeń kończy szkołę podstawową:

a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne/semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne/semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się  w klasach programowo niższych, uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej,

b) jeżeli przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w &20.

 

&20

Sprawdzian w klasie szóstej

 

1.W klasie szóstej przeprowadzany jest obowiązkowy sprawdzian poziomu umiejętności ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

 

2. Za organizację i przebieg sprawdzianu w szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

 

3. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. Opinia taka powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym że nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej.

 

4. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

5. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

 

6. W przypadku uczniów niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie warunki  i formy sprawdzianu dostosowuje się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

7. Dla uczniów:

1) niesłyszących,

2) słabo słyszących,

3) niewidomych,

4) słabo widzących,

5) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

6) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

przystępujących do sprawdzianu, przygotowuje się zestawy zadań dostosowane do rodzaju ich niepełnosprawności.

 

8. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.

 

9. Sprawdzian trwa 60 minut. W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami, chorych i niesprawnych czas jego trwania może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

 

10.Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.

 

11.Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

 

12.W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, wykluczając możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami,z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

13. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku.

 

14. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.

 

15.Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

 

16.Uczeń, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu, może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 

17. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia sprawdzian tego ucznia. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu ucznia zamieszcza się w protokole. W powyższym przypadku uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

W przypadku:

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia

2) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia

telekomunikacyjnego, lub

3) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom,

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian tego ucznia i unieważnia jego sprawdzian. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu ucznia zamieszcza się w protokole

18.Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez Dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez Dyrektora Komisji Okręgowej.

 

19.Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

 

20. Uczeń może w terminie dwóch dni od daty sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Komisji Okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

 

21.Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

 

22.Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia przekazuje do Szkoły Komisja Okręgowa.

 

23. Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom / opiekunom prawnym.

Rozdział IV

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

&21 

1. Organami szkoły są:

a) Dyrektor Szkoły

b) Rada Pedagogiczna

c) Rada Szkoły

d) Rada Rodziców

e) Samorząd Uczniowski

 

2. Jeżeli w szkole jest co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora

 

3. W sytuacji, gdy w Szkole jest mniej niż 12 oddziałów, dyrektor w drodze zarządzenia może powołać na dany rok szkolny dyrektora społecznego.

 

4. Dyrektor społeczny wybierany jest z ogółu nauczycieli uczących w Szkole w pełnym wymiarze godzin.

 

5. Szczegółowy zakres obowiązków dyrektora społecznego określa dyrektor, powierzając tę funkcję.

 

&22

Zadania i kompetencje Dyrektora Szkoły

 

1. Dyrektor jako kierownik jednostki organu samorządu gminnego przy wykonywaniu swej funkcji przestrzega obowiązujących ustaw ustrojowych i budżetowych, kieruje się przepisami wynikającymi z Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, a do jego zadań należy:

1) kierowanie działalnością Szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) dysponowanie przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz środkami pozyskanym przez szkołę z innych źródeł,

3) ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystanie i gospodarowanie mieniem,

4) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły.

 

2. Dyrektor jest kierownikiem Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym w rozumieniu szkoły jako zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli pracowników nie będących nauczycielami, a w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom

szkoły,

3) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych

pracowników szkoły,

4) realizuje zadania związane z procedurą awansu zawodowego nauczycieli,

5) dokonuje oceny pracy nauczyciela.

 

3. Dyrektor pełni nadzór pedagogiczny:

1) organizuje doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej oraz ocenianie tej kadry:

2) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu ucznia kończącego szkołę

podstawową,

3) hospituje lekcje i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w szkole,

4) prowadzi badania służące ocenie efektywności działalności dydaktycznej, wychowawczej   i opiekuńczej szkoły,

5) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego,

6) przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,

7) stwarza warunki bezpiecznego i harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.

 

4. Dyrektor przewodniczy Radzie Pedagogicznej, sprawuje nadzór nad radą w zakresie przestrzegania prawa:

1) przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania,

2) przedkłada Radzie Pedagogicznej wyniki klasyfikacji i promocji uczniów oraz przestrzega

zasad oceniania,

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,

4) wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem; o wstrzymaniu wykonania uchwał

dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ nadzoru pedagogicznego, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.

5) reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet,

6) rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, jeżeli w regulaminie je pominięto.

 

5. Dyrektor wykonuje zadania administracji publicznej na podstawie ustawy o systemie oświaty i odrębnych przepisów:

 1) wydaje zarządzenia, które są aktami normatywnymi dotyczącymi w szczególności bieżącego funkcjonowania szkoły oraz spraw z zakresu organizacji pracy,

2) wydaje decyzje, jeżeli właściwy przepis prawa tak stanowi,

3) uzgadnia projekty zarządzeń z zakładowymi organizacjami związkowymi lub innymi organami, jeżeli wynika to z przepisów prawa lub wymagają tego inne istotne względy związane z przedmiotem regulacji objętych zarządzeniem,

4) odpowiada za spełnienie obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkujących

w obwodzie szkoły oraz prowadzi pisemną ewidencję spełniania przez nich obowiązku szkolnego,

5) może wyrazić zgodę na spełnienie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, określając równocześnie warunki jego spełniania,

6) powołuje zastępców dyrektora lub inne osoby funkcyjne po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego,

7) przygotowuje wraz z powołanym zespołem nauczycieli teksty jednolite zmienionych szkolnych aktów prawnych – statut szkoły, regulaminy, itp.

 

&23

Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej

 

1. W Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym kolegialnym organem szkoły w zakresie zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna Szkoły.

2. W skład Rady Pedagogicznej Szkoły wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.

 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, Rady Szkoły, Rady Rodziców, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

6. Protokołowanie zebrań powierza się osobom wybranym przez Radę Pedagogiczną za ich zgodą. Protokół powinien być napisany w terminie 14 dni od daty posiedzenia.

 

7. Protokół przyjmowany jest na następnym posiedzeniu rady. Członkowie Rady Pedagogicznej podczas rady mogą zgłaszać wnioski i poprawki do protokołu, jeśli ich zdaniem nie odzwierciedla porządku obrad.

 

8. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków rady.

 

9. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

 

10. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji,

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

e) opracowanie planu i powołanie lidera Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli,

f) ustalenie szczegółowych kryteriów oceny zachowania ucznia,

g) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne uczniów nieklasyfikowanych z przyczyn  nieobecności nieusprawiedliwionych,

h) podejmowanie uchwał, po przedstawieniu przez nauczycieli i zasięgnięciu opinii rady  rodziców, w sprawie zestawu programów nauczania i zestawu podręczników w danym roku  szkolnym,

i) zatwierdzanie regulaminów pracy biblioteki szkolnej, świetlicy i innych o charakterze wewnętrznym.

 

11. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) arkusz organizacyjny szkoły,

b) tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

c) projekt planu finansowego szkoły,

d) wnioski dyrektora szkoły o przyznaniu nauczycielom odznaczeń i wyróżnień, nagród dyrektora szkoły, burmistrza, kuratora i ministra,

e) propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych.

12. Rada Pedagogiczna może:

a) występować z wnioskami do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Szkoły,

b) występować z wnioskiem do Dyrektora Szkoły o odwołanie nauczycieli z innych stanowisk kierowniczych.

c) konsultować z Radą Rodziców treści zawarte w Programie Wychowawczym oraz Szkolnym Programie Profilaktyki.

 

13. Rada Pedagogiczna wybiera swoich przedstawicieli do komisji konkursowych

prowadzących konkursy kandydatów na Dyrektora Szkoły.

 

14. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.

 

15. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nieujawniania poruszanych

na posiedzeniu Rady Pedagogicznej spraw, które mogą naruszyć dobra osobiste uczniów i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

16. W szkole prowadzi się wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, które organizują dyrektor  szkoły i lider Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

 

17. Dyrektor szkoły powierza na wniosek Rady Pedagogicznej jednemu z nauczycieli funkcję lidera Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Zadaniem lidera jest organizowanie, w ścisłej współpracy z dyrekcją szkoły, wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli zgodnego

z potrzebami szkoły i zapotrzebowaniem zgłaszanym przez poszczególnych nauczycieli.

 

18. W ramach Rady Pedagogicznej działają zespoły nauczycielskie.

 

&24

Zadania i kompetencje Rady Szkoły

 

1. W Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym może działać Rada Szkoły.

 

2.Rada Szkoły w szczególności:

1) uchwala statut szkoły,

2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego szkoły i planu środków specjalnych,

3) opiniuje plan finansowy szkoły,

4) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela szkoły,

5) opiniuje roczny plan dydaktyczno-wychowawczy szkoły, projekty innowacji pedagogicznych, eksperymentów pedagogicznych;

6) z własnej inicjatywy ocenia sytuację szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę.

 

3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze na własnym koncie lub koncie Szkolnej Rady Rodziców.

 

4. Rada Szkoły opiniuje wymiar zajęć dodatkowych organizowanych przez szkołę.

 

5. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej ilości ( po trzech):

      a) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli;

b) rodzice wybrani przez ogół rodziców.

 

6. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata. Dopuszcza się dokonywania corocznie zmiany jednej trzeciej składu rady.

 

7. W posiedzeniu Rady Szkoły może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły.

 

8. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania Rady są protokołowane i jej członkowie są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszyć dobra osobiste uczniów i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

9. Do udziału w posiedzeniach Rady Szkoły mogą być zapraszani za zgodą lub na wniosek Rady inne osoby z głosem doradczym.

&25 

Zadania i kompetencje Rady Rodziców

 

1. W Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

 

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

 

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz do rady rodziców szkoły.

 

5. Regulamin zatwierdza zebranie ogólne klasowych rad rodziców.

 

6. Rada Rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala:

1) Program Wychowawczy Szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowany przez nauczycieli,

2) Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

7. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu

prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły:

1) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

2) opiniuje projekt planu finansowego składany przez dyrektora szkoły.

 

8.W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

a) Rada Rodziców pozyskuje środki z działającego na terenie szkoły sklepiku uczniowskiego

 

9.Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działania Szkolnej Rady Rodziców.

 

10.Rada Rodziców deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły.

 

11.Członkowie Rady Rodziców zobowiązani są do nieujawniania poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców spraw, które mogą naruszyć dobra osobiste uczniów i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

12.Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

&26

Zadania i kompetencje Samorządu Uczniowskiego

 

1.W Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym działa Samorząd Uczniowski.

 

2.Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.

 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 

4. Jedynymi Organami  Samorządu Uczniowskiego reprezentującymi ogół uczniów są:

1)      Samorząd Klasowy w składzie:

a)      Przewodniczący Klasy,

b)      Zastępca Przewodniczącego,

c)      Skarbnik,

d)     Sekretarz (w przypadku prowadzenia kroniki klasowej).

 

2)Rada Samorządu Uczniowskiego, której członkowie są wybierani przez klasy.

 

3)Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

a)      Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU,

b)      Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,

c)      Skarbnik,

d)     Sekretarz.

 

5. Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

 

6. Zarząd SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną , Radą Rodziców i Radą Szkoły.

Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji, przewodniczy zebraniom.

 

7. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca,

a zarazem rzecznik interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady Pedagogicznej.

 

8. Główne zadania Samorządu to:

1) Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.

2) Czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

3) Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność Szkoły.

4) Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami Szkoły.

5) Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia.

6) Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.

7) Przedstawianie opinii o pracy nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły.

 

9. Kompetencje SU

 

1)      Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły,    a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:

a)      prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

b)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c)     prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;

d)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;

e)       prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

2) Opinii Samorządu może zasięgnąć dyrektor szkoły przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela (art. 6a pkt. 5 Ustawy „Karta Nauczyciela”).

&27

Zasady współdziałania organów szkoły oraz  rozwiązywania konfliktów między nimi

 

1. Szkoła stwarza warunki do wyrażania opinii dotyczących realizacji zadań statutowych szkoły.

 

2.Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i w Statucie Szkoły

 

3.Pomiędzy organami szkoły zapewnia się bieżącą wymianę informacji o podejmowanych 
i planowanych działaniach.

 

4. Uszczegółowione formy współpracy między organami znajdują się w regulaminach.

w przypadku nierespektowania uprawnień jednego organu przez inny organ, organ ma prawo złożyć pisemne zażalenie do dyrektora szkoły.

 

5.Wszystkie spory między organami na terenie szkoły rozstrzygane są przez dyrektora szkoły lub komisję przez niego wyznaczoną.

 

6.W skład komisji wchodzą przedstawiciele wszystkich organów biorących udział
w sporze,  których powołują przewodniczący poszczególnych organów.

 

7.Tryb rozstrzygania sporów między organami:

 

1)  Każda z zainteresowanych stron występuje z wnioskiem do dyrektora szkoły o powołanie komisji i przedstawia na piśmie przedmiot sporu.

 

2)  Komisja na posiedzeniu po uprzednim wysłuchaniu stron rozpatruje wniosek, dążąc do złagodzenia sporu i przekazuje swoje stanowisko zainteresowanym stronom w terminie
7 dni.

 

3)  Stronom przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji w terminie 7 dni do dyrektora szkoły.

 

4) Dyrektor podejmuje decyzję w sprawie „sporu” na podstawie zebranej dokumentacji
i przedstawia ją zainteresowanym stronom w terminie 7 dni.

 

5) Od decyzji dyrektora przysługuje prawo odwołania w ciągu 7 dni do organu prowadzącego lub Łódzkiego Kuratora Oświaty.

 

8. Trybu, o którym mowa w ust 7 nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:

1) odpowiedzialności dyscyplinarnej,

2) odpowiedzialności porządkowej,

3)sporów wynikających ze stosunku pracy w zakresie objętym działalnością sądów pracy,

 

Rozdział V

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

&28 

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku , a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku.

 

2. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, z wyjątkiem soboty, a kończą zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

 

3. Terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określa zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

4. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry:

I semestr- od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wrześniu do końca stycznia

II semestr - od początku lutego do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

5. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania dla danego etapu edukacyjnego w danym roku szkolnym.

 

6.Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw

podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

 

7.Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może, w danym roku szkolnym, ustalić dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 6 dni."

8. „Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być ustalone:

a)      w dzień, w którym w szkole odbywa się sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

b)      w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone   w   przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych,

c)      w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami  społeczności lokalnej."

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych określonych w punkcie 8 dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, za zgodą organu prowadzącego, może ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod  warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni  w wyznaczone soboty."

 

10. W dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych określonych w punkcie 8 szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze, o możliwości udziału uczniów  w tych zajęciach wychowawcy rodziców/opiekunów.

§29

1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

 

2.Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I – VI .

 

3. W szkole może funkcjonować oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne.

 

3.1. Cele i zadania oddziału przedszkolnego

 

3.1.1. Celem oddziału przedszkolnego jest:

1) Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym zgodnie z jego możliwościami, potrzebami, zainteresowaniami w kierunku osiągania przez nie gotowości szkolnej.

2) Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

3) Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku, dbałości o higienę własną.

4) Wspieranie w rozwijaniu mowy i myślenia, sprawności fizycznej, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych w kontaktach z otaczającym światem.

5) Rozwijanie wrażliwości w odbiorze dóbr kultury i sztuki.

6) Wspieranie poczucia własnej wartości i rozumienia wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, miłość, piękno.

 

3.1.2. Zadania oddziału przedszkolnego to:

1) Udzielanie pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

2) Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej.

3) Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa, higieny psychofizycznej oraz zaspakajanie potrzeb biologicznych w czasie ich pobytu w oddziale przedszkolnym w szkole.

4) Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwojowi umiejętności społecznych, samodzielności, kreatywności oraz postaw prozdrowotnych.

5) Organizowanie zajęć edukacyjnych zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

6) Organizowanie zajęć dodatkowych wpierających i rozwijających oraz udział w szkolnych uroczystościach/imprezach wewnętrznych, wycieczkach i innych formach pracy sprzyjających różnorodnej aktywności dziecka.

7) Tworzenie atmosfery życzliwości, serdeczności i poczucia bezpieczeństwa

8) Zapewnienie realizacji potrzeb rozwojowych dziecka.

9) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych oraz ich dokumentowanie, przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

10) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi  ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i rozwoju niepełnosprawności poprzez: integracje z innymi dziećmi, kształtowanie pozytywnej postawy dzieci wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy oraz współdziałanie ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną  i inną - w miarę możliwości szkoły i zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

 

3.1.3. Dla osiągania założonych celów i realizacji zadań wychowania przedszkolnego szkoła zapewnia dzieciom:

1) odrębną salę zajęć, wyposażoną w zabawki, pomoce dydaktyczne odpowiednio zaaranżowane kąciki aktywności, dostosowane do potrzeb, zainteresowań małego dziecka

2) wydzieloną szatnię

3) dostęp do sali rekreacyjnej, świetlicy i innych pomieszczeń szkoły w miarę możliwości organizacyjnych

4) uczestnictwo dzieci w organizowanych uroczystościach i imprezach szkolnych adekwatnie do wieku i z zapewnieniem bezpieczeństwa

5) organizację zajęć edukacyjnych zgodnie z zasadami ujętymi w odrębnych przepisach

6) zabezpieczenie czasu na swobodną działalność dzieci, zabawę, czynności organizacyjne, samoobsługowe, pobyt na powietrzu

7) organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej

8) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad stopniem realizacji przez nauczycieli pracujących w oddziale przedszkolnym obowiązków w zakresie zapewniania dzieciom bezpieczeństwa i higieny psychofizycznej oraz realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i innych zadań statutowych;

 

3.1.4 Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności jest realizowany  poprzez:

1) rozwijanie aktywności poznawczej, nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno - kulturalnej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń;

 

2) inicjowanie poczucia tożsamości dziecka ze wzorami i normami postępowania oraz uczenie współodpowiedzialności za własne zachowanie;

 

3) zapewnienie warunków do rozwoju potencjalnych możliwości dziecka, a tym samym przygotowanie go do efektywnego korzystania  z nauki szkolnej;

 

      3a) zapewnienie właściwej pomocy psychologiczno-pedagogicznej każdemu dziecku,

      zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz

      możliwościami psychofizycznymi we współpracy z rodzicami, prawnymi opiekunami,

      pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni specjalistycznych,

      przedstawicielami organizacji pozarządowych i innymi instytucjami, działającymi na

  rzecz dzieci i rodziny:

 

4)  zaspokajanie potrzeb dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i  zainteresowaniami;

      

5) szerzenie kultury pedagogicznej wśród rodziców;

 

6) zapoznawanie rodziców i opiekunów z potrzebami psychofizycznymi dzieci i sposobami ich zaspokajania;

 

7) włączanie rodziców do tworzenia warunków zapewniających prawidłowa realizację programu wychowawczego;

 

8) rozszerzanie indywidualnych kontaktów na płaszczyźnie rodzic – nauczyciel, konfrontowanie opinii i uwag o postępach i trudnościach dzieci w celu osiągnięcia pożądanych wyników w procesie dydaktyczno -wychowawczym;

 

9) zapraszanie rodziców do czynnego udziału w zebraniach, uroczystościach , festynach, wycieczkach i innych formach wspólnego wypoczynku z dziećmi;

 

10) umożliwianie dzieciom niepełnosprawnym czynnego uczestnictwa w grupie przedszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz organizowanie  zajęć korekcyjno-kompensacyjnych  i wczesnego wspomagania rozwoju, jeżeli istnieje taka potrzeba .

 

3.2. Obowiązki nauczyciela

 

3.2.1. Opiekę nad oddziałem powierza się nauczycielowi, który odpowiada za realizację zadań oddziału przedszkolnego, jakość organizacyjną i efekty pracy wychowawczo – dydaktycznej.

 

3.2.2. Nauczyciel realizuje wybrany program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawa programową, dostosowany do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.

Z podstawą programową, programem nauczania  zapoznaje rodziców na pierwszym spotkaniu organizacyjnym

 

3.2.3. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

3.2.4. Nauczyciel wychowania przedszkolnego zobowiązany jest do prowadzenia i dokumentowania obserwacji pedagogicznych, przeprowadzenia analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) oraz informowania rodziców o jej wynikach - co najmniej dwa razy w roku.

 

3.2.5. Nauczyciel systematycznie informuje rodziców o sukcesach i kłopotach dzieci, włącza rodziców/opiekunów do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają, zachęca do współdecydowania w sprawach przedszkola.

 

3.2.6. W stosunku do wybranych dzieci opracowuje indywidualne programy działań wspierających dzieci w rozwoju z uwzględnieniem wyników obserwacji pedagogicznych oraz diagnozy przedszkolnej. W opracowaniu indywidualnego programu działań wspierających współpracuje z rodzicami i specjalistami, w tym specjalistami poradni psychologiczno – pedagogicznej lub doradcą metodycznym wychowania przedszkolnego.

 

3.2.7. W celu zapewnienia ciągłości oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych informacje o efektach pracy z dziećmi w oddziale przedszkolnym nauczyciel wychowania przedszkolnego przekazuje Radzie Pedagogicznej - co najmniej dwa razy w roku szkolnym.

 

 3.3. Prawa i obowiązki wychowanków uczęszczających do oddziału przedszkolnego.

 

3.3.1. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego mają prawo, w szczególności do:

1) tolerancji ze strony innych bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia

2) akceptacji własnych potrzeb

3) poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno – kulturalnej, technicznej

4) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej

5)) respektowania naczelnej potrzeby ruchu i zabawy

6) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego, zgodnego z ich rozwojem psychofizycznym, potrzebami i zainteresowaniami

7) zaspokajania poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i podstawowych potrzeb fizjologicznych

8) życzliwego, podmiotowego traktowania

9) rozwijania swoich zdolności i zainteresowań

10) pomocy w wyrównywaniu deficytów rozwojowych

11) życzliwości i otwartości dorosłych na potrzeby i oczekiwania.

 

3.3.2. Obowiązki dziecka są konsekwencją jego uczestnictwa w życiu zbiorowości społecznej, wynikają z zawartych umów społecznych między dzieckiem, nauczycielem oraz rodzicem i wyrażają się, w szczególności, w:

1) przestrzeganiu zasad i form współżycia w grupie przedszkolnej

2) respektowania udzielanych mu uwag i spostrzeżeń, warunkujących bezpieczeństwo swoje i innych na terenie oddziału przedszkolnego oraz w trakcie spacerów i wycieczek

3) poszanowaniu odrębności każdego członka grupy

4) poszanowaniu wytworów pracy każdego członka grupy

5) przestrzeganiu zasady równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek

6) szanowaniu zabawek i sprzętów jako wspólnej wartości

7) aktywności na rzecz otoczenia przedszkolnego, uczestnictwie w przyjętych wspólnie pracach porządkowych i dyżurach

8) pomaganiu młodszym i słabszym kolegom

9) unikaniu przemocy werbalnej i fizycznej

10) przestrzeganiu wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, miłość, piękno.

 

3.4. Prawa i obowiązki rodziców /prawnych opiekunów wychowanków uczęszczających do oddziału przedszkolnego.

 

3.4.1. Rodzice / opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego mają prawo do:

1) informacji na temat celów, zadań oddziału przedszkolnego oraz sposobów ich realizacji

2) znajomości kierunków pracy przyjętych przez nauczyciela w odniesieniu do podstawy programowej i interpretacji programu wychowania przedszkolnego

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów lub problemów wychowawczych i edukacyjnych

4) systematycznych i harmonijnych konsultacji z nauczycielem w sprawach organizacyjnych oraz opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych

5) współdziałania z dyrektorem szkoły i nauczycielami, opartego na tajności i poufności wiadomości, atmosfery życzliwej i opartej na obustronnym dążeniu do pomocy dziecku

6) wsparcia w wychowaniu i edukacji swojego dziecka oraz poszerzania zakresu wiedzy psychologiczno-pedagogicznej

7) włączania się w organizowane przez nauczyciela wychowania przedszkolnego formy umożliwiające bezpośredni udział rodziny w życiu społeczności przedszkolnej i lokalnej, bezpośrednią obserwację na terenie klasy metod i form wykorzystywanych przez nauczyciela w pracy oraz aktywność swojego dziecka w sytuacjach edukacyjno-wychowawczych prowadzonych przez nauczyciela

8) wiedzy o zakresie swoich praw i obowiązków

9) wyrażania swoich opinii i wniosków, dotyczących pracy oddziału przedszkolnego, służących podnoszeniu jakości tej pracy

10) wspierania oddziału różnymi formami swojej działalności i materialnie

11) gromadzenia środków pieniężnych na zasadach uzgodnionych przez większość rodziców oraz realizowania struktury wydatkowania, w porozumieniu z nauczycielem, na cele związane z poprawą jakości pobytu dzieci w szkole, zaspakajaniem ich potrzeb.

 

3.4.2. Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest, w szczególności:

1) przestrzeganie zasad zawartych w statucie,

2) respektowanie obowiązujących w oddziale przedszkolnym procedur, umów i zbiorowych uzgodnień,

3) należyta dbałość o higienę osobistą oraz dobrą kondycję zdrowotną swojego dziecka,

4) przyprowadzanie dziecka w dobrym stanie zdrowia,

5) udzielanie nauczycielowi rzetelnej wiedzy o problemach i uwarunkowaniach (zdrowotnych lub innych) mogących mieć wpływ na poziom rozwoju dziecka i jego bieżącą aktywność,

6) rzetelna współpraca z nauczycielem i specjalistami w celu ujednolicenia procesu wychowawczego i edukacyjnego,

7) respektowanie na terenie oddziału przedszkolnego pożądanych zasad i norm społecznego współżycia w odniesieniu do dzieci oraz dorosłych

8) wspieranie działań oddziału przedszkolnego w zgłaszanych mu obszarach organizacyjno – merytorycznych.

 

3.5. Rekrutacja

 

3.5.1. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

3.5.2.  Liczba dzieci w jednej grupie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym nie może przekroczyć 25.

 

3.5.3. Kryteria

 

1) Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze  gminy Tuszyn.

 

2) W przypadku większej liczby dzieci spełniających warunek, o którym mowa w podpunkcie 1), niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod  uwagę łącznie następujące kryteria:

 

a) wielodzietność rodziny kandydata;

 

b) niepełnosprawność kandydata;

 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

3) Kryteria o których mowa w podpunkcie 2) mają jednakową wartość.

 

4)Jeżeli w pierwszym etapie rekrutacji dzieci otrzymają taką samą liczbę punktów, a oddział przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie naboru będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria uzgodnione przez Dyrektora szkoły z Burmistrzem Miasta Tuszyna:

 

5) Dzieci zamieszkałe poza obszarem  gminy Tuszyn mogą być przyjęte do oddziału  przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Przepisy zawarte w podpunktach 2)-4) stosuje się odpowiednio.

 

6) Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.

 

7) Rodzice dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

3.5.4. W celu dokonania rozstrzygnięć dotyczących rekrutacji dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)      ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

2)      ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

3)      sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

3.5.5. Przebieg składania dokumentów wraz z terminami postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego określa na dany rok szkolny Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Tuszyna

 

3.5.6.

 

1) Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami należy składać

     w sekretariacie szkoły.

 

2) Wniosek musi  zawierać:

1)      imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2)      imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców;

3)      adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,

4)      adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,

5)      wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;

3) Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wskazanych w pkt. 3.5.3 podpunkt 2), czyli:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący  w pkt. 3.5.3 podpunkt 4)

 

3. Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu,  mogą być składane także w postaci kopii

poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

3.6. Organizacja pracy oddziału przedszkolnego

 

3.6.1. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny. Przerwy w pracy oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora szkoły.

 

3.6.2.  Przerwy w pracy oddziału przedszkolnego mogą pokrywać się z kalendarzem szkolnym (przerwa świąteczna, ferie zimowe, ferie wiosenne, ferie letnie).

 

3.6.3. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z rodzicami dzieci z uwzględnieniem wymagań zdrowia, higieny pracy. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Szczegółowy rozkład dnia nauczyciel odnotowuje w dzienniku zajęć oddziału przedszkolnego i podaje do wiadomości rodzicom/ prawnym opiekunom dzieci.

 

3.6.4. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego w szkole obejmuje 5 godzin.

 

3.6.5. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

 

3.6.6. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły, w tym oddziału przedszkolnego opracowany przez dyrektora szkoły. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę.

 

3.6.7. W arkuszu organizacyjnym określa się czas pracy oddziału, liczbę pracowników, ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 

3.6.8.  W oddziale przedszkolnym realizuje się 25 godzin zajęć tygodniowo w czasie od 7.45 do 12.45.

 

3.6.9. Dzieci objęte obowiązkiem wychowania przedszkolnego oraz mające prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, których droga z domu przekracza 3 km mają zapewniony bezpłatny przejazd do i ze szkoły albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Pozostałe dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z oddziału przedszkolnego przez rodziców/opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo wg  następujących zasad:

 

1)      Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 7.45-8.15; w przypadku dzieci ze starszej grupy, które dojeżdżają autobusem szkolnym, opieka w przedszkolu jest organizowana od godziny 7.15.

2)      Rodzice odbierają dzieci do godziny 12.45; dzieci dojeżdżające, o których mowa w punkcie 1, pozostają pod opieką nauczyciela do odjazdu autobusu szkolnego; ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie. 

3)      Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania zdrowego dziecka, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w placówce do niezwłocznego odebrania dziecka.

4)      Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich pełnoletnią osobę (na piśmie wg załączonego wzoru). Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.

5)      Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie obsługi przedszkola okazać go.

6)      Upoważniona przez rodziców (prawnych opiekunów) do odbioru dziecka z przedszkola może być jedynie osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo, a więc taka, która może przejąć odpowiedzialność prawną za jego bezpieczeństwo. Osoba odbierająca nie może być pod wpływem alkoholu.

7)      Rodzice/prawni opiekunowie mogą  w wyjątkowych sytuacjach upoważnić do przyprowadzania/odbierania dziecka osobę niepełnoletnią; są wówczas zobowiązani do przekazania każdorazowo swej prośby na piśmie do wychowawcy.

8)      Rodzice przyjmują na siebie pełne konsekwencje związane z bezpieczeństwem dziecka w drodze do przedszkola oraz w drodze do domu w przypadku pozostawania dziecka pod opieką osób podanych w upoważnieniu. 

9)      Nauczycielka może odmówić  wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( np. upojenie alkoholowe). 

10)  W  wypadku każdej odmowy wydania dziecka, dyrektor szkoły powinien być niezwłocznie poinformowany. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

11)  Obowiązuje zasada, że rodzice lub osoby upoważnione wyraźnie informują nauczyciela, że przyprowadzili bądź odbierają dziecko.

12)  Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy.

13)  W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 12.45, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

14)  W przypadku, gdy pod  wskazanymi numerami  telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 30 min.  Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji . 

15)  Brak zgody jednego z rodziców na odbieranie dziecka z przedszkola przez drugiego rodzica powinien być wyraźnie zaznaczony na piśmie wraz z podaniem podstawy prawnej.

 

3.6.10. Rodzice dzieci przedszkolnych mają prawo uczestniczyć w pracach społecznych organów szkoły, w tym mieć swojego przedstawiciela w Radzie Rodziców.

 

3.6.11. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego mogą korzystać z posiłków w stołówce szkoły na takich samych zasadach jak uczniowie szkoły.

 

4.Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jest trzyletni etap edukacyjny.

 

5.Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:

1)      Program Wychowawczy Szkoły,

2)      Program Profilaktyki,

3)      arkusz organizacji Szkoły,

4)      tygodniowy rozkład zajęć,

5)      szkolny zestaw programów nauczania.

 

6.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły–zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

7.Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący.

 

8.W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowisko kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

    

9.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

10.Oddział jest dzielony na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach wychowania fizycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

11.W przypadku oddziałów liczących mniej niż 25 uczniów podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

12.Szkoła nie prowadzi internatu.

& 30

1.Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno –wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo – lekcyjnym.

 

2.Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

3.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych
w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć   w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

4.Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I– III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 

5. Ze względu na specyfikę programu nauczania języka polskiego i matematyki dopuszcza się w planie zajęć dydaktyczno – wychowawczych łączenie ich w dwugodzinne bloki.

 

6. W klasach IV-VI w tygodniowym rozkładzie zajęć obowiązują 4 godziny wychowania fizycznego, 2 godziny zajęć zgodnie z programem nauczania oraz 2 godziny zajęć fakultatywnych do wyboru przez ucznia.

 

6.1. Oferta zajęć sportowych jest przygotowywana na podstawie ankiet przeprowadzonych           w klasach III, IV i V w kwietniu/maju roku szkolnego poprzedzającego dany rok szkolny. Oferta obowiązkowych zajęć sportowych sporządzana jest adekwatnie do poziomu zainteresowania poszczególnymi dyscyplinami sportowymi w czerwcu i przedstawiona uczniom pod koniec roku szkolnego.

 

6.2. Zajęcia sportowe są skorelowane z tygodniowym rozkładem zajęć w poszczególnych oddziałach.

 

6.3. Wybrane zajęcia sportowe są obowiązkowe. Nauczyciel prowadzący w/w

zajęcia dokonuje oceny ucznia, która wchodzi w skład oceny na koniec pierwszego półrocza i rocznej z wychowania fizycznego.

&31

1.Nauczyciele zatrudniani są  na podstawie Karty Nauczyciela.

 

2. Liczba etatów corocznie określana jest w arkuszu organizacyjnym szkoły.

 

3. Pracownicy niepedagogiczni w szkole zatrudniani są na podstawie Kodeksu Pracy.

 

4. Zakres zadań dla pracowników niepedagogicznych określony jest w przydziale czynności.

 

5. Dyrektor szkoły przed dopuszczeniem do pracy pracownika zapoznaje go z obowiązkami, przepisami bhp obowiązującymi w szkole, regulaminem pracy, ryzykiem zawodowym i kieruje go na odpowiednie badania i szkolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

6. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkoły  oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

 

7.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor  szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający rozkład stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych.

§ 32

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

 

1.Do szkoły przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie danych osobowych dziecka niezbędnych do zapisu po uprzednim zgłoszeniu się rodziców w oznaczonym terminie – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

1.1.Do klasy pierwszej  dzieci zamieszkałe w  obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu.

 

1.2. Rodzice są zobowiązani do zgłoszenia dyrektorowi, że ich dziecko będzie uczęszczało do szkoły. Zgłoszenie musi zawierać:

a)   imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

b)   imiona i nazwiska rodziców kandydata;

c)   adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;

d)   adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają.

 

1. 3. O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły,  które są przyjmowane z urzędu.

 

2.Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły przyjmowane są na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ skierowany do dyrektora szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

 

2.1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny dzieci zamieszkałe poza obwodem  szkoły  mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli  szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2.2. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

 

2.3. W rekrutacji dzieci do klasy 1 mieszkających poza obwodem szkoły  będą brane pod uwagę następujące kryteria  z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych:

a) kandydat, który ukończył roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym - 30 pkt

b) kandydat, którego rodzeństwo realizuje edukację w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym lub w Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym - 30 pkt,

c)   wielodzietność rodziny kandydata – 20 pkt

d)   niepełnosprawność kandydata – 20 pkt

e)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 20 pkt

f)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 20 pkt

g)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 20 pkt

h)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 20 pkt

i)    objęcie kandydata pieczą zastępczą – 20 pkt

łącznie – 200 pkt

 

2.3.1 Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z załącznikami należy składać

     w sekretariacie szkoły.

 

2.3.2 Zgłoszenie musi zawierać:

a)   imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

b)   imiona i nazwiska rodziców kandydata;

c)   adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;

d)   adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają.

 

2.3.3  Do zgłoszenia dołącza się:

dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wskazanych w pkt. 2.3 czyli:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

 

2.3.4. Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu,  mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

2.4. Komisja rekrutacyjna

1) W celu dokonania rozstrzygnięć dotyczących rekrutacji dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

 

2) Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

2.5. Przebieg składania dokumentów wraz z terminami postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na dany rok szkolny określa  Dyrektor szkoły

 

2.6 Jeżeli przyjęcie ucznia zamieszkałego poza obwodem wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia pod warunkiem uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 

3. Do klasy pierwszej oraz oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku określonym przez obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

 

4. W uzasadnionym przypadku rozpoczęcie obowiązku szkolnego przez dziecko może być odroczone przez dyrektora szkoły na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.

 

5. W wyjątkowych wypadkach na wniosek rodziców obowiązek może być realizowany poza szkołą na podstawie decyzji dyrektora Szkoły wydanej po uzyskaniu stosownej opinii/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych poradni specjalistycznych.

 

6. W przypadku utworzenia klasy sportowej/ oddziału sportowego stosuje się odpowiednio przepisy prawa oświatowego w zakresie rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej. Kandydaci do klasy sportowej :

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia;

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału;

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w oddziale.


& 33

1.Dla uczniów mieszkających w obwodzie szkoły powyżej 3 km od siedziby szkoły, organ prowadzący organizuje dowóz.

 

2.Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na  organizację dowozu szkoła organizuje świetlicę.

 

3.Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców Szkoła za zgodą organu prowadzącego może zorganizować zajęcia   w świetlicy szkolnej.

 

4.Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo- opiekuńczej działalności szkoły.

 

5.W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba
  uczniów  w grupie nie powinna przekraczać 25.

 

6.Cele i zadania świetlicy szkolnej:

1)      organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do samodzielnej pracy,

2)      organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

3)      rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie różnorodnych zajęć mających na uwadze indywidualne potrzeby dziecka,

4)      tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb kulturalnych oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

5)      upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej oraz kształtowanie nawyków higieny osobistej, dbanie o ład, porządek i czystość,

6)      rozwijanie samodzielności,

7)      kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole,

8)      współdziałanie z rodzicami i nauczycielami.

 

7.Organizacja pracy w świetlicy:

1)      świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły w ciągu pięciu dni tygodnia.

2)      przy tworzeniu grup wychowawczych – w miarę możliwości – uwzględnia się uczniów tej samej klasy,

3)      świetlica realizuje swoje cele i zadania według rocznego planu pracy, który jest zintegrowany z działaniami dydaktyczno – wychowawczymi szkoły.

 

8.Pracownikami świetlicy są pracownicy pedagogiczni, nauczyciele-wychowawcy świetlicy.

 

9.Dokumentacja świetlicy:

1)      roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,

2)      dzienniki zajęć.

 

§ 34

1.Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

 

2. Zadania biblioteki szkolnej:

1)      biblioteka szkolna uczestniczy w realizacji podstawowych funkcji szkoły i jej zadań dydaktyczno-wychowawczych,

2)      służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz różnorodnych zainteresowań uczniów,

3)      przygotowuje dzieci do korzystania z różnych źródeł informacji,

4)      kształtuje kulturę czytelniczą,

5)      pomaga nauczycielom w doskonaleniu ich warsztatu pracy,

6)      popularyzuje wiedzę pedagogiczno - psychologiczną, wiedzę o regionie, o patronie szkoły,

7)      uczestniczy w promowaniu zdrowia,

8)      udziela pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia.

 

3.Zadania nauczyciela-bibliotekarza:

1)      gromadzi zbiory biblioteki,

2)      opracowuje zbiory i dba o ich stan,

3)      udostępnia zbiory, 

4)      udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i innych,

5)      prowadzi zajęcia biblioteczne,

6)      popularyzuje wiedzę czytelniczą,

7)      pogłębia swoją wiedzę i umiejętności zawodowe,

8)      prowadzi wymaganą dokumentację biblioteczną.

 

4.Biblioteka współpracuje z nauczycielami i wychowawcami, dyrekcją szkoły, samorządem uczniowskim, szkolnymi organizacjami młodzieżowymi oraz innymi instytucjami.

 

5.Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły.

 

6.Biblioteka szkolna podzielona jest na wypożyczalnię i czytelnię.

 

7.Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

 

8.Biblioteka udostępnia swoje zbiory od poniedziałku do piątku. Godziny otwarcia czytelni i wypożyczalni zatwierdza dyrektor na dany rok szkolny.

 

9.Nauczyciel-bibliotekarz opracowuje z początkiem roku szkolnego plan pracy biblioteki. Plan pracy zatwierdza dyrektor szkoły.

 

10.Biblioteka organizuje aktyw biblioteczny składający się z uczniów zainteresowanych pracą biblioteki szkolnej i sprawuje nad nim opiekę.

 

11.Dwukrotnie w ciągu roku nauczyciel-bibliotekarz składa radzie pedagogicznej sprawozdanie z działalności biblioteki.

 

12.Bibliotekarz pod koniec roku szkolnego przekazuje informacje wychowawcom na temat uczniów, którzy nie zwrócili wypożyczonych książek

 

13.W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inną, nową, wskazaną przez bibliotekarza.

 

& 35 

1.W szkole prowadzona jest stołówka szkolna

 

2. Szkoła zapewnia uczniom higieniczne warunki spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej   (obiady, herbata).

 

3.Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły w   porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 

4.Szkoła współpracuje z ośrodkiem pomocy społecznej w celu udzielenia wsparcia  w zakresie dofinansowania obiadów uczniom pochodzącym z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

 

5.Wnioski w sprawie refundacji posiłków przez ośrodek pomocy społecznej oraz inne organizacje składają rodzice lub wychowawcy uczniów.

 

6. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły. W miarę możliwości, za zgodą dyrektora, ze stołówki mogą też korzystać inne osoby.

&36

1. W szkole działa Spółdzielnia Uczniowska, która prowadzi sklepik szkolny z ramienia Rady Rodziców.

 

2. Działalność Spółdzielni Uczniowskiej określa Regulamin Spółdzielni Uczniowskiej.

 

3. Dochody z prowadzonej działalności wpłacane są na Radę Rodziców oraz przeznaczane są na cele szkolne.

 

Rozdział VI

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 

&37

 Nauczyciele

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo uczniów będących pod jego opieką.

 

2. Szczegółowy zakres czynności nauczyciela w danym roku szkolnym zawiera arkusz organizacji szkoły oraz zapisy w protokolarzu  rady pedagogicznej określające dodatkowe obowiązki nauczyciela.

 

3. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi 40 godzin tygodniowo. W ramach tego czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami oraz inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły oraz przepisów prawa oświatowego.

 

4. Nauczyciel podczas pełnienia obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie Karnym.

 

5. Nauczyciel w swoich działaniach ma obowiązek kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także poszanowanie godności osobistej.

 

6. Nauczyciel jest zobowiązany do:

1)      przygotowania planów kształcenia i wychowania oraz do pełnej realizacji treści zawartych   w podstawie programowej na każdym etapie edukacyjnym;

2)      stworzenia, zorganizowania oraz  wzbogacania warsztatu pracy;

3)      dbania o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;

4)      dbania o rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności, zainteresowań, pozytywnych cech charakteru i osobowości w oparciu o rozpoznanie potrzeb dziecka;

5)      bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów;

6)      udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu rozpoznanie potrzeb uczniów i przyczyn trudności;

7)      doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia kwalifikacji;

8)      informowania rodziców uczniów oraz wychowawcy klasy i rady pedagogicznej          o wynikach dydaktyczno – wychowawczych uczniów;

9)      prowadzenia dokumentacji z zajęć edukacyjnych  wynikających z arkusza organizacji szkoły;

10)  podejmowania prac i zajęć dodatkowych, odpłatnych i nieodpłatnych, zatwierdzonych przez dyrektora;

11)  pełnienia dyżurów zgodnie z harmonogramem;

12)  uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej i różnych formach doskonalenia        zawodowego organizowanego w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę;

13)  zachowania tajemnicy posiedzeń rady pedagogicznej w sprawach, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły;

14)  podporządkowania się regulaminom szkolnym.

 

7.Nauczyciel wybiera program oraz podręcznik wśród dopuszczonych do użytku szkolnego.

1) nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany:

a. samodzielnie,

b. we współpracy z innymi nauczycielami,

c. przez innego autora(autorów),

d. przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.

2) zaproponowany przez nauczyciela lub nauczycieli program nauczania powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.

3)Dyrektor dopuszcza program do użytku  po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu go przez zespół problemowo-zadaniowy

4)po zasięgnięciu opinii  rady pedagogicznej, dyrektor, do 15czerwca każdego roku podaje do publicznej wiadomości informację o  szkolnym zestawie podręczników na następny rok szkolny

 

8.Każdy nauczyciel ma prawo do:

a)korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

 

b) uzyskania opinii ze strony hospitujących jego zajęcia.

 

c) oceny swojej pracy

 

9.Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela, uwzględniając w szczególności:

1)      poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, kulturę i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach,

2)      zaangażowanie zawodowe nauczyciela (uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami),

3)      aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym,

4)      działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb,

5)      przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji).

 

§38

Nauczyciel-wychowawca

 

1.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, Wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

2. Formy spełniania zadań nauczyciela-wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.

 

3.Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami danej klasy, której jest wychowawcą, a w szczególności:

1) koordynowanie działań zespołu nauczycieli uczących w danej klasie;

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie

3) inspirowanie działań zespołowych uczniów.

4) rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami  społeczności szkolnej,

5) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

6) rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie ich bezpieczeństwa oraz stworzenie warunków do eliminacji ewentualnych zagrożeń,

7) udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci niepełnosprawnych oraz   niedostosowanych społecznie w  zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju.

 

4.Wychowawca w celu realizacji działań, o których mowa w ust. 3:

1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

3) ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych,

4) współdziała z nauczycielami w klasowym zespole nauczycielskim,

5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a. poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

b. współdziałania z nimi w działaniach wychowawczych,

c. włączenia ich w sprawy życia klasy i Szkoły,

6) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

7) organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie Szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

8) organizuje spotkania z rodzicami/prawnymi opiekunami, informując ich                  o postępach w nauce i o zachowaniu uczniów, zgodnie z harmonogramem zebrań rodzicielskich.

9) wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy oraz prowadzi dokumentację klasy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

5.Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej                    i metodycznej ze strony dyrektora Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

 

6.W przypadku rażącego naruszenia obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, nauczyciel może być pozbawiony wychowawstwa klasy, w szczególności za:

1) użycie wobec ucznia siły fizycznej.

2) pełnienie obowiązków w stanie ograniczonej świadomości będącej wynikiem środków farmakologicznych lub alkoholu.

3) Niemożność prowadzenia pracy wychowawczej z powodu głębokiego  i długotrwałego konfliktu z klasą.

 

7. Zmiana wychowawcy może nastąpić też w przypadku, gdy:

1) wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji.

2) braku efektów w pracy wychowawczej, jeżeli na ogólnym zebraniu rodziców danego oddziału zostanie zgłoszony wniosek o zmianę nauczyciela - wychowawca i opowie się za nim, w głosowaniu tajnym ponad 50% rodziców  uczniów tego oddziału.

3)Zachodzą inne uzasadnione okoliczności.

 

8.Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

 9.Dla zapewnienia  dodatkowej opieki nad daną klasą, na początku każdego roku szkolnego wybiera się dla danej klasy społecznego wychowawcę

 

&39

Koordynator do spraw bezpieczeństwa

 

1. Nauczyciel pełniący funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa wykonuje następujące zadania:

1) Obserwuje i analizuje zjawiska i zdarzenia występujące w szkole, które mają negatywny wpływ na spokój i bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły.

2) Analizuje potrzeby szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich członków społeczności szkolnej.

3) Ocenia stan bezpieczeństwa w szkole i określa najważniejsze zadania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i które powinny być uwzględnione w pracy szkoły na dany rok szkolny.

4) Koordynuje działania w zakresie bezpieczeństwa wynikające z realizowanych w szkole programów: wychowawczego i profilaktyki.

5) Uczestniczy w opracowywaniu i wdrażaniu szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia.

6) Pomaga w nawiązaniu współpracy pomiędzy nauczycielami i wychowawcami a odpowiednimi służbami (policja, straż miejska, straż pożarna, sanepid) i instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów dzieci i młodzieży.

7) Dzieli się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa z radą pedagogiczną i innymi pracownikami szkoły.

8) Współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

9) Promuje problematykę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 

2. Szczegółowy zakres zadań, obowiązków oraz kompetencji koordynatora

ds. bezpieczeństwa w szkole ustala Dyrektor Szkoły.

 

&40

Pracownicy administracji i obsługi

 

1.Pracownikami obsługi na terenie Szkoły są:

6)      sprzątaczki

7)      konserwator

8)      inne osoby wg potrzeb

 

2.Na terenie Szkoły prace administracyjne wykonuje sekretarz szkoły.

 

3. Zasady pracy pracowników administracyjnych i obsługowych określają odrębne przepisy.

 

4.Szczegółowy zakres zadań pracowników obsługi i administracji określony jest w przydziale czynności dla tych pracowników.

 

5.Ilość pracowników obsługi określa dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, mając na uwadze zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania Szkoły.

 

 6. Z uwagi na charakter zakładu pracy, w którym są zatrudnieni, powinni reprezentować     właściwą postawę wobec uczniów.

 

Rozdział V

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

&41

1. Uczeń ma prawo do:

1) bezpłatnej nauki,

2) indywidualnego toku lub programu nauki oraz indywidualnego nauczania, po spełnieniu określonych warunków

3) swobodnego dostępu do uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych

4) korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej, świetlicy, stołówki

5) pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6) rozwijania swoich zdolności i zainteresowań,

7) uczestnictwa w zajęciach wyrównywania wiedzy,

8) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach itp. /do trzech dni wolnych od zajęć lekcyjnych na przygotowanie w przypadku reprezentowania szkoły w konkursie przedmiotowym na szczeblu okręgowym/,

9) opieki wychowawczej i higienicznych warunków nauki i pobytu w szkole

10) przynależności do wybranych przez siebie stowarzyszeń i organizacji działających w szkole, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie form

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

11) uczestnictwa pod kierunkiem nauczyciela opiekuna w pracach Samorządu Uczniowskiego,

12) uczestnictwa w różnych formach życia kulturalnego szkoły,

13) informacji dotyczących decyzji podejmowanych w jego sprawie,

14) dostępności wiedzy na temat swoich praw i uprawnień,

15)zaznajomienia się z głównymi dokumentami Szkoły - programy nauczania, WSO, Statut Szkoły, Program Profilaktyki, Program Wychowawczy, regulaminy,

16) uzyskania uzasadnienia dotyczącego otrzymanej oceny.

17) równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu,

18) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także

światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych,

19) wygłaszania opinii, przedstawiania stanowiska /obrony we własnej sprawie,

20)ochrony od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa,

21) ochrony życia prywatnego, rodzinnego i tajemnicy korespondencji

22) poszanowania godności

23)odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki  i zabawy, pełnego korzystania z przerw w zajęciach edukacyjnych i ograniczenia zadań domowych w czasie przerw świątecznych i ferii, w soboty i niedziele,

24) zgłaszania naruszania praw ucznia do wychowawcy, SU, dyrektora Szkoły i informacji na temat sposobu ich rozpatrzenia.

 

2. Uczeń ma obowiązek:

 

   1) w zakresie udziału w zajęciach edukacyjnych:

a) przychodzić punktualnie na lekcje;

b) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;

c) odrabiać zadania domowe i sumiennie przygotowywać się do zajęć;

d) zaległości spowodowane nieobecnością uzupełnić w terminie wyznaczonym przez

nauczyciela przedmiotu zgodnie ze szkolnym systemem oceniania;

 

  2) w zakresie usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach:

a) usprawiedliwić nieobecność w terminie 7 dni od powrotu do szkoły w formie ustalonej przez wychowawcę klasy;

b) w przypadku zwolnienia z danej lekcji uczeń musi przedstawić nauczycielowi danego

przedmiotu, wychowawcy klasy lub dyrektorowi szkoły pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia, dzień i godzinę wyjścia ze szkoły;

 

  3) w zakresie dbania o wygląd swój i otoczenia:

a) na co dzień przychodzić do szkoły ubrany w strój o stonowanych kolorach, który jest stosowny i nie budzi kontrowersji w otoczeniu,

b) podczas uroczystości szkolnych przychodzić w stroju (galowym), który składa się z białej bluzki i granatowej lub czarnej  spódnicy dla dziewczynki oraz białej koszuli i granatowych lub czarnych spodni dla chłopca,

c) dbać o schludny i estetyczny wygląd (zabrania się makijażu, farbowania włosów,

pomalowanych paznokci),

d) dbać o własne zdrowie i higienę, nie palić papierosów, nie pić alkoholu, nie zażywać narkotyków,

e) dbać o wspólne dobro, ład i porządek;

 

  4) w zakresie korzystania na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:

a) uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat komórkowy przed rozpoczęciem zajęć;

b) nie ma prawa nagrywać dźwięku i/lub obrazu za pomocą telefonu lub innego urządzenia

elektronicznego bez zgody osoby nagrywanej lub fotografowanej;

c) w przypadku naruszenia zasad używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń

elektronicznych uczeń zobowiązany jest do oddania urządzenia pracownikowi szkoły –

aparat zostaje oddany wyłącznie rodzicowi lub opiekunowi ucznia.

 

 5) w zakresie właściwej postawy wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz

     kolegów i koleżanek:

a) stosować się do zarządzeń organów szkoły;

b) słuchać nauczyciela i wykonywać polecenia nauczyciela bez zbędnych komentarzy;

c) okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły;

d) stosować się do postanowień kontraktu klasowego oraz do regulaminów obowiązujących   w szkole.

 

&42

Naruszanie praw ucznia.

 

1. Uczeń lub Samorząd Uczniowski może zgłosić wychowawcy naruszanie praw ucznia przez

pracowników szkoły w ciągu 14 dni od zaistniałej sytuacji.

 

2. Naruszanie praw ucznia przez nauczycieli:

1) wychowawca klasy przeprowadza rozmowę na temat naruszania praw ucznia z nauczycielem danego przedmiotu,

2) wychowawca zwołuje zespół nauczycieli uczących w danym oddziale w celu pozytywnego

rozwiązania problemu,

3) wychowawca zgłasza problem do dyrektora szkoły

 

3. Naruszanie praw ucznia przez pracowników administracji i obsługi:

1) wychowawca przeprowadza z pracownikiem rozmowę na temat przestrzegania przepisów

statutu szkoły,

2) wychowawca zgłasza problem do dyrektora w przypadku powtarzających się sytuacji

naruszania praw ucznia.

 

4. W przypadku naruszania praw ucznia przez wychowawcę klasy Samorząd Uczniowski może zgłosić ten fakt do dyrektora szkoły, który podejmuje działania zgodnie z przepisami prawa.

 

5. Dyrektor Szkoły lub wychowawca są zobowiązani do rozpatrzenia naruszenia praw ucznia w terminie 14 dni od daty uzyskania informacji na ten temat oraz powiadomienia Samorządu Uczniowskiego i ucznia o sposobie rozpatrzenia.

 

6. Od decyzji wydanej przez Dyrektora szkoły osobie zgłaszającej wniosek przysługuje w terminie 7 dni odwołanie do Kuratora  Kuratorium Oświaty.

 

&43

Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary

 

1. Za wzorową przykładną postawę i bardzo dobre wyniki w nauce uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

a) pochwała wychowawcy klasy wobec całej klasy,

b) pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej,

c) list pochwalny dyrektora szkoły skierowany do rodziców,

d) dyplom uznania lub nagroda rzeczowa.

e) świadectwo z biało-czerwonym paskiem (średnia ocen 4,75 i wyżej oraz co najmniej bardzo dobra ocena zachowania),

f) nagroda książkowa za osiągnięcia w nauce za dany rok szkolny (średnia ocen 4,75 i wyżej oraz co najmniej bardzo dobra ocena zachowania),

g) stypendium naukowe( średnia ocen 5,2 i wyżej oraz co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania)

 

2. Wychowawca lub dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.

 

3. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.

 

4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej. Wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.

 

5. Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, lekceważenie nauki i obowiązków szkolnych oraz

naruszanie porządku szkolnego uczeń może zostać zdyscyplinowany przez:

a)  ustne upomnienie wychowawcy klasy

b)pisemne powiadomieniem rodziców przez wychowawcę klasy o nagannym zachowaniu ucznia,

c)pozbawienie pełnionych w klasie funkcji,

d) upomnienie lub naganę dyrektora szkoły z pisemnym powiadomieniem rodziców ucznia,

e)pozbawienie pełnionych na forum Szkoły funkcji,

f) zakaz uczestnictwa w imprezach i wycieczkach szkolnych,

g)obniżenie oceny zachowania,

h) przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.

 

6. Kara upomnienia udzielona przez dyrektora skutkuje obniżeniem o jeden stopień oceny śródrocznej lub rocznej zachowania.

 

7. Kara nagany udzielona przez dyrektora szkoły skutkuje obniżeniem o dwa stopnie oceny śródrocznej i rocznej zachowania.

 

8.Od nałożonej przez wychowawcę kary uczeń, jego rodzice/opiekunowie lub przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od dnia  powiadomienia o  karze.

9. Od kar nakładanych przez dyrektora przysługuje prawo do złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przed podjęciem decyzji dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.

 

10. Dyrektor w porozumieniu z  przewodniczącym samorządu szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:

1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,

2) odwołać karę,

3) zawiesić warunkowo wykonanie kary.

 

11. Kara zostaje wykonana po okresie odwoławczym.

 

12.  Wobec ucznia nie mogą być stosowane kary naruszające jego godność osobistą lub nietykalność.

 

13. Od decyzji podjętej przez dyrektora Szkoły odwołanie nie przysługuje.

 

14.  Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły.

 

15.   Szkoła informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze. Obowiązek ten spełnia wychowawca zainteresowanego ucznia.

 

&44

Przypadki, w których Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem  o przeniesienie ucznia do innej szkoły

 

1. Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty na wniosek nauczycieli uczących w danym

oddziale oraz pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Radę Pedagogiczną z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, jeżeli:

1) wszelkie zabiegi wychowawcze nie odnoszą skutku,

2) uczeń naruszy nietykalność cielesną powodując zagrożenie życia i zdrowia kolegi,

nauczyciela lub innego pracownika szkoły,

3) uczeń ustawicznie zażywa narkotyki, spożywa alkohol i proponuje te środki innym.

 

2. Wychowawca klasy powiadamia ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów o podjętych

działaniach dyscyplinujących ucznia ujętych w ust 1.

 

3. Wykonanie kary może zostać zawieszone na okres próby/nie dłużej niż pól roku, jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego lub Rady Pedagogicznej

 

Rozdział VIII

PRZEPISY KOŃCOWE

 

&45

1.Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Szkoły wszystkim członkom społeczności szkolnej. Statut jest dostępny w sekretariacie Szkoły i w bibliotece szkolnej.

 

2. Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna na wniosek organów szkolnych.

 

3. W sprawach nieujętych w Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa

oświatowego.